Bestaande Woning Bouw
de bouw na de crisis (3)

14 april, 2014 | Jos Lichtenberg

Na een schets van de reset die ons in de bouw te wachten staat (deel 1) ben ik in deel 2 begonnen met het neerzetten van toekomst gerichte thema’s. Ik beperkte mij tot drie thema’s en ga nu gewoon verder met thema 4 tot en met 7. De analyse komt later, als de discussie is afgerond.

Thema 4: Naar ander vastgoed voor de vergrijzende bevolking
Opdrachtgevers en zeker zij die lang aan het vastgoed verbonden zijn (onder andere corporaties) zullen oog hebben voor trends. Bijvoorbeeld hoe we in de vergrijzingsgolf de huisvesting gaan regelen. Toch bestaat er nog geen ingekaderd beeld over hoe we met ouderen om zullen gaan. We praten over zorg aan huis, mantelzorg, levensduurbestendigheid. We weten ook wel dat domotica daarbij een belangrijke rol zal spelen. Maar weten we het wel echt hoe we dat moeten opvangen? We praten er wel over, maar kunnen we het woonproduct van de toekomst wel uittekenen? Geen klassieke bejaardenhuizen meer, maar wat dan wel? Zou een geregisseerde samenwerking tussen de aanbod- en vraagwereld hier niet een enorme boost kunnen geven? Zouden hier woningbezitters, zorginstellingen en verzekeringsmaatschappijen niet de handen ineen kunnen slaan om oplossingen te genereren? Ook in financiële zin. Wellicht moet ook de industrie met betrekking tot domotica daarbij worden betrokken. Een laagdrempelige instap en afrekenen naar rato van gebruik. Desnoods via de zorgverzekeraar of via de energieleverancier (uit het energievoordeel). Het zou een ander probleem van de stijgende zorgkosten aanzienlijk kunnen verlichten.Lees verder

Categorie: Kosten, Proces, Productinnovatie, Renovatie en onderhoud | Schrijf een reactie »

De grenzen van de portieketagewoningen

11 april, 2014 | Martin Liebregts

Dé portieketagewoning bestaat niet

In Nederland staan circa 880 duizend portieketagewoningen, verdeeld over de verschillende bouwperioden (1). Als er over problemen met portieketagewoningen wordt gesproken, gaat het vooral over die uit de periode 1945-1974 (circa 43 procent), die voor een substantieel deel in eigendom zijn van woningcorporaties.
De vooroorlogse portieketagewoningen zijn of waren veelal woningen ontsloten met een doorlopende trap. Deels zijn ze in de jaren tachtig van de vorige eeuw op hoog niveau gerenoveerd (woningen van vóór 1940) en deels zijn het karakteristieke gebouwen, die een essentieel deel van het historisch stadsbeeld vormen, die in de afgelopen jaren zijn opgeknapt of in de nabije toekomst een transformatie zullen ondergaan.
De woningen vanaf 1990 zijn veelal appartementen die vaak zijn voorzien van een lift en die een royale plattegrond hebben. De woningen uit de periode 1975-1989 behoren tot een overgangsperiode. Soms beperkt qua oppervlakte en zonder lift en in andere gevallen de kwaliteiten van de latere periode bezitten.


Lees verder

Categorie: Renovatie en onderhoud, Voorraad, Wonen | Schrijf een reactie »

Energiedak, een gedifferentieerde opgave

9 april, 2014 | Martin Liebregts

Diversiteit

Als we spreken over het dak bij woningen, dan speelt allereerst het onderscheid tussen grondgebonden/eengezinswoningen en gestapelde woningen een rol. De verhouding ligt in Nederland op circa 70 procent grondgebonden en 30 procent gestapeld. Echter, in de sociale huursector liggen de cijfers anders en vormen ze beide circa 50 procent. Vervolgens beschikt 85 à 90 procent van de grondgebonden woningen over een hellend dak.
Vervolgens is het hellend dak niet uniform en varieert sterk qua hellingshoek (circa 35 tot 45 procent) en qua oppervlak, die mede afhankelijk is van de grootte van de woning (1) . Tegelijkertijd is de leeftijd van de woning, en veelal ook die van de dakbedekking, zeer verschillend.
Alles overziend bestaat er dus niet één oplossing voor de aanpak van het dak, in combinatie met energiebesparing en energieopwekking. Het gaat in de praktijk om een zeer gedifferentieerde opgave.


Lees verder

Categorie: Productinnovatie, Stedenbouw en architectuur, Voorraad | 2 Reacties »

de bouw na de crisis (2)

7 april, 2014 | Jos Lichtenberg

In deel 1 van deze reeks heb ik een schets gegeven van de reorganisatie, inclusief shake out, die in de bouwketen gaat plaatsvinden. Die zich nu al voltrekt. Ik sprak over de sandwich, waarmee ik doel op het belangrijker worden van de uitersten van de keten, namelijk de eindgebruiker en de industrie en het in de verdrukking komen van het middenveld, de kern van de sandwich, inclusief bouwmaterialenhandel, aannemerij en architecten en adviseurs. Lyncht u mij alstublieft niet, ik ben slechts de boodschapper van het nieuws. De zonnige kant is dat iedereen nu nog kans heeft om de eigen rol tegen het licht te houden. Ik eindigde met dat er dan wel keuzes gemaakt moeten worden.Lees verder

Categorie: Kosten, Proces, Productinnovatie | 1 Reactie »

Meer dan een kwart eeuw levensloopbestendig renoveren

7 april, 2014 | Martin Liebregts

Meer aandacht

Het was eind jaren tachtig van de vorige eeuw dat een groot complex met seniorenwoningen (aanleunwoningen) opgeknapt moest worden. Een van de uitgangspunten was dat specifieke voorzieningen nodig waren om de bewoners langer zelfstandig te laten wonen (drempels, deuren, extra liften, serres en aanpassing van de uitrusting van de woning etc.). De grondgedachte was dat het gebouw geschikt gemaakt moest worden om voor bewoners die zorg en diensten te kunnen leveren, die ze in de toekomst nodig zouden hebben. Om dit te kunnen realiseren, waren er nieuwe technieken nodig en nieuwe inzichten om ook individuele financiële ondersteuning te gebruiken voor collectieve voorzieningen.

En nu zijn we dertig jaar verder en is er een grote slag geslagen. Circa 50 procent van de woningvoorraad is te bestempelen als een nultredenwoning. In de afgelopen twintig jaar is het aantal nultredenwoningen zelfs structureel gestegen van zo’n 20 procent naar 50 procent van de woningvoorraad (1). Maar langer zelfstandig wonen is meer dan een nultredenwoning. Ook de zorg, met al haar variaties, moet in de toekomst in de woning steeds meer haar plaats krijgen. Vooral de vele eengezinswoningen, uiteindelijk 70 procent van de woningvoorraad, vormen hierbij een bijzondere opgave en aandachtgebied.


Lees verder

Categorie: Stedenbouw en architectuur, Voorraad, Wonen | Schrijf een reactie »

Het woningprofiel, het dna voor elke woning

2 april, 2014 | Martin Liebregts

Het dna-profiel van de mens is uniek en zegt iets over haar/zijn eigenschappen. Elk dna-profiel is uniek. Ook voor woningen is een profiel – een beschrijving van de kenmerkende eigenschappen – op te stellen, waardoor de kwaliteit ervan vast te stellen is en dat tegelijkertijd iets zegt over de aanpassingsmogelijkheden. Hiervoor is het nodig het woningtype te benoemen met de ruimtelijke hoofddimensie en de opbouw van de belangrijkste bouwdelen. Als dat bekend is, is aan te geven wat de mogelijkheden, beperkingen en aandachtspunten zijn voor de huidige en toekomstige kwaliteit.


Lees verder

Categorie: Kwaliteiten, Renovatie en onderhoud, Voorraad | Schrijf een reactie »