Bestaande Woning Bouw
Martin liebregts

19 november, 2014 | Andre Thomsen

- Deze column is eerder geplaatst op renovatie totaal -

Begin jaren zeventig. Het kabinet de Jong meldt het einde van de naoorlogse woningnood. Nederland was dan al 25 jaar bezig met de wederopbouw – in feite een nieuwbouw-explosie als gevolg van het gecombineerde effect van de oorlogs¬schade, de bouwachterstand door de crisis in de jaren dertig en – vooral – de naoorlogse geboorte-explosie van de baby-boom-generatie.
Bouwen is in die tijd synoniem met grote bouwstromen van eengezins-rijtjeswoningen en vierlaagse portieketageblokken op grasland waarop nog maar kort daarvoor koeien graasden. Eind jaren zestig kookt de wederopbouwwoede ook over op de bestaande stad, die eveneens beschouwd wordt als bouwland dat na sloop kan worden herverkaveld met vierbaans verkeersdoorbraken, winkelcentra en hoogbouw.
Maar een jonge generatie aanstormende architecten en bouwkundig ingenieurs begint zich daar tegen af te zetten. Geïnspireerd door de Frankfurter Schule en het Parijse studentenprotest van 1968 stellen zij de vraag centraal: Hoezo bouwen? Bouwen is geen doel op zich, bouwen moet in dienst staan van het gebruik; bouwers moeten zich dienstbaar maken aan de gebruiker. En zo ontstond Bouwhulp, een groep bevlogen studenten van de Technische Hogeschool Eindhoven die de bouwopgave een letterlijke betekenis gaven. Martin Liebregts werd hun gezicht.


Lees verder

Categorie: Stedenbouw en architectuur | Schrijf een reactie »

alles of niets (2) – energiebesparing kost geld

17 november, 2014 | Haico van Nunen

Woningverbetering maakt onderdeel uit van de volkshuisvestelijke opgave. Het in stand houden van woningen, maar ook het toevoegen van kwaliteit om te voldoen aan de vraag van vandaag. Daarbij moeten we ook naar de toekomst kijken. Woningen die we nu verbeteren moeten we ook toekomstbestendig maken. Immers als we nu grootschalige maatregelen nemen, dan gaan we dat de komende decennia niet meer doen. De woning moet dan aansluiten bij de gebruikswensen, het comfort, gebruiksgemak voor nu en in de toekomst. Bovendien wordt steeds vaker nul-op-de-meter als ambitie daaraan toegevoegd. Het totaal aan maatregelen vergt een grote investering, met de nul-op-de-meteraanpak wordt een oplossing aangedragen. De vraag is of deze aanpak voor alle woningen geschikt is.


Lees verder

Categorie: Duurzaamheid, Kosten, Voorraad | 2 Reacties »

Alles of niets (1) – Energieambitie beperkt keuzevrijheid

4 november, 2014 | Haico van Nunen

Het renoveren van woningen tot nul-op-de-meter is in een stroomversnelling geraakt. Nul-op-de-meter is een heldere ambitie, die kostenneutraal kan worden aangebracht. Het lijkt de oplossing voor de energieopgave, maar is het dat ook? Er zijn een aantal aspecten die tot nu toe weinig aandacht hebben gekregen. De impact hiervan kan groot zijn. In drie artikelen worden de aspecten die naar onze mening onderbelicht zijn nader beschouwd en worden mogelijke gevolgen, nu of op langere termijn, benoemd.

Laten we voorop stellen dat nul-op-de-meter op zich een mooie ambitie is. Met de nieuwbouw energieneutraal in 2020 in het vooruitzicht, waarom deze ambitie dan ook niet leggen op de bestaande bouw? Het vermijden van energiegebruik is noodzakelijk om de gevolgen voor klimaatverandering tegen te gaan . Dat is een van de redenen dat de overheid werkt aan een regeling om deze projecten financieel mogelijk te maken. Maar leiden de huidige plannen wel tot de juiste resultaten? In de drie artikelen wordt ingegaan op de mogelijke beperkingen die er zijn, door achtereenvolgens stil te staan bij de beperkte keuzevrijheid, de beperkte kostenbesparing en de beperkte houdbaarheid van de aanpak. Dit eerste artikel gaat over keuzevrijheid.

Context van renoveren

In het verleden was er maar één weg, één keuze en één aanpak. Je was blij als je een (huur)woning had, en op het moment dat die woning verbeterd werd was je tevreden met wat men voor je had bedacht. Ondertussen is de wereld mondiger geworden en is er ook geen sprake meer van ‘de’ huurwoning. Er is nu een zekere mate van individualiteit mogelijk. Bewoners hebben inspraak en er zijn keuzes die ze kunnen maken. Bij renovaties worden hele keuzetrajecten opgetuigd en die gaan echt niet alleen meer over de kleur tegels. Bij regulier onderhoud heeft dat geleid tot bijvoorbeeld steeds meer vraaggestuurd onderhoud. Keuzevrijheid wordt steeds vaker als expliciet element benoemd en komt terug als veelgenoemd beleidsaspect (1). Dit is de context waarbinnen renovatie opgaven van vandaag, zoals nul-op-de-meter, in moeten passen.
Lees verder

Categorie: Duurzaamheid, Kosten, Proces | 6 Reacties »

RENOVEREN MET DE BLIK VOORWAARTS

30 oktober, 2014 | Yuri van Bergen

Een serie over architectuur, volkshuisvesting en industrialisatie -1-

De vraag om industrialisatie in de bestaande woningbouw neemt rap toe, het moet efficiënter, beter en goedkoper kunnen. Niet alleen vanwege de behoefte naar een technologische voortuitgang in de wijze waarop we onze productieprocessen en productieorganisaties benutten. Maar juist vanwege de behoefte naar sociale verandering, waarbij de gebruiker aan de knoppen zit en kwaliteit weer aandacht krijgt binnen de kaders van betaalbaarheid. De hoofdvraag blijft, hoe moet die industrialisatie er uitzien en waarom zou het nu in de bestaande bouw wel lukken? Is het een doel op zichzelf? Of is het slechts een middel waarmee we ons doel sneller weten te bereiken? Wat betekent die industrialisatie voor onze huidige visie op volkshuisvesten en de wijze waarop we met elkaar samenwerken? Moeten we daarbij afscheid gaan nemen van onze beproefde methoden van bouwen en wonen sinds de Grieken en Romeinen (1)? En welke ruimte biedt deze kanteling voor nieuwe ideeën zoals ‘gratis energie’ en ‘componenten op het moment van de klant’. Naast een betaalbare, betere woningvoorraad voor iedereen, neemt de behoefte naar keuzevrijheid alleen maar toe. En beginnen we langzaam na te denken over de mogelijkheden voor een beter (her-)gebruik van onze grondstoffen (2).Lees verder

Categorie: architectuur, volkshuisvesting en industrialisatie, Duurzaamheid, Proces, Productinnovatie | 1 Reactie »

van doen naar sturen

23 oktober, 2014 | Haico van Nunen

De traditie en hoge mate van professionaliteit
De afgelopen dertig / veertig jaar is het beheer van de sociale huurwoningen in technische zin steeds professioneler geworden. De deskundigheid binnen de organisaties van woningcorporaties is hoogwaardig. Nu gaat het in de praktijk niet alleen om deskundigheid, maar evenzeer om effectiviteit en efficiency. Nu de middelen van de corporaties onder spanning staan, is het zoeken begonnen om in samenhang met de markt een antwoord hierop te geven, waarbij de kosten-kwaliteitsverhouding en de gehele betrokken keten verbeterd worden en er op termijn volop ruimte ontstaat voor innovatie. Dit vraagt wel om kennis over de kwaliteitsaanpassingen en de wetmatigheden van de aanpassingen. In een workshop zijn de belangrijkste vraagstukken over de vraag besproken. Het geeft een kader om de eigen weg van transformatie te toetsen. In het kort de thema’s die van belang zijn.

Het begint met het beleid, en hoe dat geformuleerd is. Iedere corporatie heeft zijn eigen beleid en accenten daarin die voor de specifieke situatie gelden. Er is echter een rode draad aan te geven die veel corporaties zullen herkennen. In het ‘Essay’ (1) zijn negen velden genoemd, op basis van de drie levenssferen (wonen zorgen en werken) en de drie beleidsterreinen ( betaalbaarheid en doelgroepen, individualiteit en keuzevrijheid en sociale omgeving en participatie). De matrix en de bijbehorende beleidskeuzes geven richting aan de individuele projecten en de benadering daarvan.Lees verder

Categorie: Beheer, Kwaliteiten, Proces | Schrijf een reactie »

Soms is achteruitgang een stap voorwaarts

13 oktober, 2014 | admin

Door: Yuri van Bergen

Vorige week werd zowel in de krant (1) als op televisie (2) het ‘Centurion’ moment van Eindhoven naar voren gehaald. Sinds de grote reorganisatie, genaamd Centurion, van Philips en later het faillissement van DAF zijn ze in het zuiden anders gaan nadenken over de toekomst. De slimste stad van Nederland heeft in vijfentwintig jaar laten zien dat het samenwerken van onderaf meer ruimte biedt aan creativiteit en ondernemerschap. De regio plukt daar nu haar vruchten van. En de groei is er nog niet uit. We staan pas aan het begin van wat een nieuwe werkelijkheid zou kunnen worden. In steden als Seattle, Hamburg en Eindhoven begint er langzaam een nieuwe werkelijkheid te ontstaan van bruisende steden met energie, optimisme en daadkracht. En waar op stedelijk niveau sneller en in samenspraak de problemen met de burgers worden opgelost.

Lees verder

Categorie: Proces, Productinnovatie, Renovatie en onderhoud | Schrijf een reactie »