Bestaande Woning Bouw
de belofte van duizend woningen per dag

22 augustus, 2018 | Yuri van Bergen

Leestijd 8 – 10 minuten, door Yuri van Bergen

‚ÄėDe belofte van duizend woningen per dag, sociaal ontwerp in beweging‚Äô is geschreven ter gelegenheid van de opening van een nieuwe blog. De blog bestaandewoningbouw.nl gaat vanaf vandaag verder onder de naam: www.duizendwoningenperdag.nl.

Voor het eerst sinds de wederopbouw van onze woningvoorraad hebben we als eigenaar en/ of bewoner geen volledige invloed meer op de manier waarop we wonen. De keuze om veel of weinig geld aan je woning uit te geven was tot nu toe altijd onze eigen verantwoordelijkheid. Misschien zijn de resultaten daarvan niet allemaal even mooi, betaalbaar of duurzaam maar we nemen hiervoor over het algemeen zelf wel de volledige verantwoordelijkheid.

Sinds de komst van het klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving zijn de spelregels echter ineens en onomkeerbaar veranderd. Met het doel om over 32 jaar nagenoeg geen CO2 uitstoot te produceren door het gebruik van onze woningen krijgen we, de 17 miljoen gebruikers, er een nieuwe verantwoordelijkheid bij. Helaas hebben we momenteel NUL invloed op de manier waarop we dit gaan doen. Het dichtdraaien van de Groningse gaskraan en het selecteren van de eerste aardgasloze woonwijken zijn hiervan voor ons direct voelbare voorbeelden van opgelegde maatregelen.

En dat is nog maar het begin van de verduurzaming van de Nederlandse bebouwde omgeving. E√©n ding is zeker, de transitie naar CO2 neutraal wonen gaan we op vele verschillende manieren merken. Gezien deze verduurzamingsopgave staat het nu al vast dat alle ruim 7,5 miljoen bestaande woningen de komende dertig jaar nog minimaal √©√©n grote verandering zullen ondergaan. Dus ook jouw woning komt aan de beurt! Bij ‚Äėeen grote verandering’ moet je niet denken aan een nieuw kozijn of een nieuwe cv-ketel, maar eerder aan een compleet nieuwe voorgevel of een nieuw dak inclusief nieuwe installaties.

 

Lees dit artikel verder op onze nieuwe blog:

www.duizendwoningenperdag.nl

 

Categorie: Bewoners aan de knoppen, Bouwtechniek, Circulaire economie, Duurzaamheid, Kwaliteiten, Proces, Stedenbouw en architectuur, Wonen | Reacties uitgeschakeld voor de belofte van duizend woningen per dag

VERDUURZAMEN START MET EEN HELDER PROGRAMMA

12 juni, 2018 | Laurens Talsma

(Leestijd 2-3 minuten)

Door: Laurens Talsma en Yuri van Bergen

De derde renovatiegolf in vijftig jaar tijd nadert Nederland met volle vaart (1). Met als belangrijkste doel het behalen van de klimaatafspraken die in Parijs zijn vastgelegd. Dit zorgt voor een renovatie opgave groter dan ooit, waarbij het besef komt dat er nu √©cht tempo gemaakt moet worden. Willen we in 2050 met zijn allen CO2-neutraal wonen, dan is een afwachtende houding pass√©. Het is tijd om te doen! Beschikbare capaciteit wordt als probleem ervaren, maar dit doen vraagt niet alleen om het effici√ęnter inzetten van uitvoerende capaciteit, we zullen vooral sneller tot concretisering van plannen moeten komen. Omdat het nog altijd gaat om prettig en betaalbaar wonen, start verduurzaming met een helder programma. Want de geschiedenis van renoveren heeft tot nu toe laten zien dat er altijd wel iets in de keten van opdrachtgever-ontwerper-maker fout gaat, en dat de bewoner diegene is die met de gevolgen blijft zitten!

Het programma bepaalt
Het verkorten van de keten door integratie van taken en verantwoordelijkheden wordt meer en meer zichtbaar. Als het gaat om planontwikkeling wordt tegenwoordig de kennis uit de markt al vroegtijdig ingezet. Middels vormen als design & build, prestatie-inkoop en Resultaat Gericht Samenwerken (RGS) verschijnt de uitvoerende partij al vroeg op het toneel, om daarmee tijd, capaciteit en kwaliteit te winnen in de werkvoorbereiding. Op papier een goed moment om input te geven; in de praktijk is deze stap nog niet altijd zichtbaar. Tijdens de vraagontwikkeling kan deze partij alleen met voorstellen komen die gericht zijn op techniek. Techniek is echter slechts een middel om tot resultaat te komen. Dit alleen biedt geen garantie op het behalen van de gewenste woonkwaliteit. Nieuwe samenwerkingsvormen met marktpartijen kunnen alleen tot succes leiden wanneer de eigenaar een integraal programma heeft opgesteld waarbij woonkwaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid in balans zijn. Ontbreekt een dergelijk programma, dan is de kans aanzienlijk dat de markt vragen krijgt voorgeschoteld waar zij geen (gewenst) antwoord op kan geven. Met als gevolg dat er juist vertraging in de concretisering van het plan optreedt, terwijl versnelling juist het doel was.

Kaders voor de markt
Een goed programma geeft aan welke prestaties gevraagd worden ten aanzien van beeld- en ruimtelijke kwaliteit, wooncomfort, duurzaamheid en betaalbaarheid. Maar met een goed programma ben je er nog niet. Voordat je de marktpartijen inschakelt moet duidelijk zijn wat de kaders zijn voor de bewegingsvrijheid van deze partijen. De complexiteit van de opgave bepaalt in hoeverre de markt technische oplossingen mag bedenken of dat ze zich aan een aantal (principe) oplossingen moeten houden.


Lees verder

Categorie: Bewoners aan de knoppen, ComponentRenovatie | Reacties uitgeschakeld voor VERDUURZAMEN START MET EEN HELDER PROGRAMMA

DUURZAAM RENOVEREN STELT SPECIFIEKE EISEN AAN ARBEID

28 maart, 2018 | Yuri van Bergen

(Leestijd 3-4 minuten)

Door: Yuri van Bergen

Deel 3: in een serie over arbeid in de bouw

De bouw trekt aan, de economische crisis is voorbij en zowel voor duurzame nieuwbouw en renovatie staan nu alle seinen op groen. Het is slechts een kwestie van doen en daarmee stopt direct de behoefte van een sector naar innovatie. Noodzakelijke vernieuwingen om bijvoorbeeld het werken in de bouw weer aantrekkelijk te maken voor de jeugd (lees hier deel 1) dreigen weer op de achtergrond te raken. Ook de vooruitgang in efficiency en aansluiting op de vraag dreigt te moeten wijken wijken voor de massa aan werk. In (waarschijnlijk) het slot artikel in een serie over de arbeid in de bouw kijken we nog eenmaal vooruit naar de opgave van 5 miljoen particuliere woning eigenaren als opdrachtgever voor de mensen die het moeten maken.

In het vorige artikel (lees hier deel 2) werd geconstateerd dat er in Nederland onvoldoende arbeid beschikbaar is om onze woningvoorraad conform de ambities te verduurzamen. Zeker als we naar de hele voorraad kijken. Dus niet alleen naar het corporatiebezit maar ook naar de vijf miljoen woningen in particulier bezit. In dit artikel gaan we nader in op wat duurzaam werken aan de bestaande woningvoorraad inhoudt. Welke eisen worden dan aan arbeid gesteld en kunnen we uit de voeten met de huidige skills van de beroepsgroepen zoals ook de EIB die hanteert.
Kijken we naar die beroepsgroepen dan moet zo op het eerste gezicht het grootste deel van die beroeps groepen (even afgezien van het totale tekort) ook ingezet kunnen worden voor duurzame renovaties. Bij nadere beschouwing ligt dit toch wel wat genuanceerder.

NRP academie


Lees verder

Categorie: Arbeid, Bewoners aan de knoppen, Particulieren, Serie van één | Reacties uitgeschakeld voor DUURZAAM RENOVEREN STELT SPECIFIEKE EISEN AAN ARBEID

VERBINDEN GAAT VERDER DAN KETENSAMENWERKING

21 februari, 2018 | Haico van Nunen

(Leestijd 2-3 minuten)

Door: Haico van Nunen

Met 40 jaar focus op renoveren heb je het voordeel dat je het verleden kan gebruiken om samen met anderen vooruit te kijken. Regelmatig worden we benaderd om deze kennis te delen wat altijd weer tot nieuwe inzichten leidt. onlangs was dat voor een college in het kader van de NRP-academie. Het thema van deze dag was ‚Äėverbinden‚Äô. In de bouw wordt dan al snel gedacht aan ketensamenwerking. Maar verbinden gaat verder dan alleen ketensamenwerking. Het gaat er eigenlijk over HOE je samen met anderen een bestaand gebouw simpel kan verbeteren waardoor het meer waarde voor de eigenaar en omgeving krijgt. Belangrijk voor verbinden is daarmee de vorm waarmee er door de keten met elkaar wordt gesproken, om met elkaar tot een gezamenlijk resultaat te komen. Ga je traditioneel de opgave helemaal vooraf uitspellen in een bestek, wordt het een werkomschrijving of prestatiedocument. Of ga je als opdrachtgever shoppen in een nieuwe wereld van aanbod waarvan het resultaat aansluit bij je wensen?

Dit college ging vooral in op de redenen achter die keuze. Is het een kostenoverweging, of streef je naar een hogere klanttevredenheid, of wil je juist de kennis van de markt benutten? Tijdens het college hebben we daarom stilgestaan bij experimenten met diverse samenwerkingsvormen die wij in het recent verleden als BouwhulpGroep, in samenwerking met verschillende woningcorporaties, industrie√ęn en aannemers hebben gedaan. De lessen die we daaruit getrokken hebben laten zien dat de woningbouwopgave van de 21e eeuw uitgaat van het renoveren van woningen voor een betaalbare prijs, met individuele keuzes en met een duurzaam resultaat. Ik ben het college dan ook ge√ęindigd met de resultaten van het aanbod Alliantie+ waarin we laten zien dat met een innovatief aanbod in componenten, waarbij de bewoner in de serie van √©√©n zelf aan de knoppen kan zitten nieuwe vormen van samenwerken mogelijk zijn.

NRP academie


Lees verder

Categorie: Componenten, ketenintegratie, Onderwijs, Proces | Reacties uitgeschakeld voor VERBINDEN GAAT VERDER DAN KETENSAMENWERKING

WERKEN AAN DUURZAAMHEID WORDT EEN INTERNATIONALE AANGELEGENHEID

7 februari, 2018 | Yuri van Bergen

(Leestijd 2-3 minuten)

Door: Yuri van Bergen

Arbeid in de bouw gaat nog meer knellen bij het serieus verduurzamen van onze woningvoorraad. In het artikel ‚ÄėOverpeinzing: werkplaats voor eerlijke arbeid‚Äô filosofeerden we over het tekort aan arbeid in de bouw en hoe we desondanks toch mensen kunnen werven en inzetten voor de verduurzaming van de particulier woningvoorraad. In dit artikel kijken we wat preciezer naar de arbeidsmarkt om het probleem scherp te krijgen.

Cijfers
Eind 2017 kwam EIB met cijfers in haar publicatie: ‚ÄėTrends op de bouwarbeidsmarkt 2017-2022‚Äô, die aangaven dat de vraag naar arbeid in de bouw in deze periode sterk zou stijgen en dat de werkgelegenheid met zo‚Äôn dertigduizend manjaren zou toenemen. Met de te verwachten natuurlijke uitstroom in diezelfde periode bedraagt de nodige extra arbeid in de bouw circa zeventigduizend manjaren.

Een aanzienlijk aantal, zeker als je je beseft dat aan het eind van het derde kwartaal in 2017 twaalfduizend vacatures open stonden. Het EIB geeft aan dat die extra arbeid deels aangevuld kan worden vanuit opleidingen en door buitenlandse arbeid. Daarmee rest vijfendertig procent van de benodigde extra arbeid die dan aangevuld moet worden vanuit andere bedrijfstakken, wat zal resulteren in een concurrentiestrijd om arbeid. Een ongelijke strijd omdat de lonen, arbeidsomstandigheden en imago bij die andere bedrijfstakken meestal beter zijn.

arbeid in de bouw

Lees verder

Categorie: Arbeid, Bewoners aan de knoppen, Particulieren, Serie van één | Reacties uitgeschakeld voor WERKEN AAN DUURZAAMHEID WORDT EEN INTERNATIONALE AANGELEGENHEID

OVERPEINZING: WERKPLAATS VOOR ‘EERLIJKE’ ARBEID

9 januari, 2018 | Yuri van Bergen

(Leestijd 3-5 minuten)

Door: Yuri van Bergen

Het leuke aan presenteren tijdens live events is dat je altijd slimmer thuis komt dan je bent weggegaan. Volgens mij heeft dit te maken dat je in gedachten even stil bent gaan staan in een wereld die doorgaans alleen maar aan het rennen is. Een natuurlijk moment waarop je wordt gedwongen om terug te kijken naar de zin van het resultaat. Samen met een spannend dialoog op het podium ontstaan er dan altijd weer nieuwe inzichten door die ene vraag uit het publiek.

Deze keer werd de vraag vanuit de zaal gesteld tijdens het event Aan de slag met je huis, georganiseerd tijdens het European Social Innovation Week in Tilburg. Het doel van dit event was de bezoekers te inspireren vanuit de gedachte dat duurzame innovatie doorgaans plaats vind door DOEN en in mindere mate door DENKEN. Op het podium werden de initiatieven Alliantie+ en Reimarkt gelijktijdig aan het publiek gepresenteerd als voorbeelden om het verduurzamen van de particuliere woningvoorraad te versnellen, respectievelijk als ‚Äėaanbod‚Äô en ‚Äėwinkel‚Äô.

De vraag was eenvoudig: ‚ÄúU (Alliantie+) heeft een bewezen aanbod en u (Reimarkt) heeft een bewezen winkel. Is het niet handig als jullie samen iets gaan doen?‚ÄĚ. Inmiddels zweeft deze vraag al enkele maanden door mijn hoofd. Niet vanwege het antwoord, maar vanwege het feit dat mijn verstand niet kan verklaren waarom mijn onderbuikgevoel NEEN zegt. Na een tweede keer te hebben stil gestaan tijdens de feestdagen is het mij duidelijk: welke zin hebben al die gesprekken over nieuw aanbod en hippe winkels als er geen vakmensen zijn om het werkelijk te DOEN!

aanstormende trein


Lees verder

Categorie: Bewoners aan de knoppen, Componenten, Nul-op-de-Meter, Serie van √©√©n | Reacties uitgeschakeld voor OVERPEINZING: WERKPLAATS VOOR ‘EERLIJKE’ ARBEID