Bestaande Woning Bouw


Collectieve blokverwarming

2 juli, 2007 | door Susan Huijbregts

Blokverwarming: collectieve verarming?

Over woningcomplexen met collectieve verwarming doen vooral negatieve verhalen de ronde. Door oude of slecht onderhouden ketels, onbetrouwbare meetapparatuur en haast niet te controleren afrekeningen zouden de energiekosten er veel te hoog zijn. Vooroordelen of niet?

Tekst: Max Wondergem

Collectieve verwarming, vanwege de toepassing per woningcomplex vaak blokverwarming genoemd, lijkt wel synoniem voor collectief leed. Huurders zijn niet de baas over hun eigen verwarming, ze kennen nauwelijks hun individuele verbruik, ze draaien op voor de energieverspilling van andere bewoners en de afrekening is veel te ingewikkeld. Van deze kritiek was nauwelijks sprake toen blokverwarming in de jaren ’70 op grote schaal haar intrede deed. Het werd gezien als dé manier om niet in elke flatwoning een eigen stookinstallatie te hoeven aanleggen. Volstaan kon worden met een financieel veel voordeliger investering in één centraal ketelhuis voor alle woningen tegelijk, soms zelfs voor meerdere woonblokken. Daardoor hoeven geen talloze individuele ketels te worden onderhouden en de bewoners sparen er in huis de ruimte mee uit die een cv-installatie in beslag zou nemen.

Een centrale stookinstallatie verzorgt de warmtelevering via een leidingenstelsel door alle appartementen. Het ketelhuis met de centrale stookinstallatie staat meestal op het dak van het woningcomplex. Vaak is daarin ook een boiler of warmtewisselaar te vinden voor de centrale warmwatervoorziening. Is dat niet het geval, dan zijn de woningen zelf voorzien van een geiser of boiler. Bij een collectief warmwatersysteem wordt het water via een ringleiding door het woningcomplex continu op een temperatuur gehouden van minimaal 60°C, zodat bewoners hooguit enkele seconden op heet water hoeven te wachten. Daarnaast is die minimumtemperatuur vereist om de kans op legionellabesmetting uit te sluiten. Deze gevaarlijke bacterie kan niet overleven in water van meer dan circa 55°C.

Een bijzondere collectieve stookvorm is stadsverwarming. Dit bestaat uit een netwerk dat industriële afvalwarmte –bijvoorbeeld van een elektriciteits- of vuilverbrandingscentrale– benut om complete wijken van verwarming en warmwater te voorzien. Een collectieve stookinstallatie is dan niet nodig. Bij stadsverwarming is meestal sprake van één toevoer per woning, waarbij het verbruik, in zogeheten ‘gigajoules’, goed is te meten. De gehanteerde tarieven staan echter volop ter discussie Veel huurders(organisaties) vragen zich af of ze met collectieve verwarming in een ongunstige situatie zitten, zeker nu de energietarieven in korte tijd zo explosief zijn gestegen.

Woonbondadviseur Onno van Rijsbergen houdt zich als deskundige op het gebied van woningkwaliteit onder meer bezig met de voor-en nadelen van collectieve installaties, meestal in combinatie met mogelijkheden om op het energieverbruik te besparen. Regelmatig doet hij in woningcomplexen onderzoek en brengt hij advies uit over maatregelen om de woningkwaliteit te verbeteren. Vaak zijn die gunstig voor de portemonnee van de huurders. Huurwijzer vroeg hem aan de hand van enkele stellingen in hoeverre het negatieve imago van ‘blokverwarming’ terecht is.

‘Geen baas over eigen verwarming’
Dat klopt, voor wat betreft de afstelling van de collectieve installatie. Als individuele huurder kun je die inderdaad niet veranderen. In de praktijk zetten verhuurders de centrale ketel nogal eens hoog, omdat ze hopen dan geen kouklachten te krijgen. Die keus kost niet alleen veel energie, maar sluit klachten ook niet uit. Huurders kunnen de woning dan namelijk te warm vinden, zelfs als ze niet stoken. De kunst is in overleg met de verhuurder tot een gemiddeld goede temperatuur te komen voor het hele gebouw, waarbij het niet warmer wordt dan nodig is. Ik ken bijvoorbeeld een project in Zwijndrecht, waar de zeer zuinige nieuwe stookinstallatie optimaal is afgesteld. Daardoor is het toch al lage verbruik nog eens afgenomen met gemiddeld 200 kubieke meter, terwijl de isolatie van de woningen niet eens zo geweldig is. Als er toch nog klachten zijn is het verstandig die in de woning(en) zelf te onderzoeken. De oorzaak kán namelijk iets in huis zijn of specifiek met de bewoners te maken hebben. Een lage nacht- of zomerstand beveel ik niet aan. Uitspraken van rechters tonen aan dat het belang van de individuele huurder zwaarder weegt dan dat van de mogelijke energiebesparing. Wie dat wil of nodig heeft moet het ook ’s nachts of ’s zomers warm genoeg kunnen krijgen. Binnen moeten huurders de verwarming kunnen regelen met thermostatische kranen, vind ik. Dan kunnen ze alle kamers tot de gewenste temperatuur verwarmen.

Er gaat altijd veel energie verloren’
Dat is niet waar, of in ieder geval lang niet altijd. Als het zo is, komt dat vrijwel altijd door gebrekkig beheer en onderhoud van de stookinstallatie, een ketel die oud en versleten is of slechte isolatie van de verwarmingsleidingen en vaak ook van het woningcomplex zelf. Als er nog geen dubbelglas is, ramen en kozijnen tochten en dak, gevels en muren niet of nauwelijks geïsoleerd zijn, heeft een zuinige stookinstallatie weinig effect. Een lang leidingenstelsel betekent op zich niet dat er altijd warmte verloren gaat. Als het goed is geïsoleerd doet de lengte er niet veel toe. Bovendien heeft een collectieve installatie het voordeel dat er maar één keer sprake is van ‘ketelverlies’, terwijl individuele cv-toestellen allemaal warmte afgeven die niet wordt gebruikt.

‘Zuinig stoken wordt niet beloond’
Jawel, als er ten minste sprake is van individuele bemetering. Er zijn nog steeds complexen waar dat ontbreekt, maar dat vind ik volstrekt onacceptabel. Alleen al de aanwezigheid van individuele metertjes blijkt goed te zijn voor een energiebesparing van gemiddeld twintig procent. Huurders verwachten nogal eens dat ze dan ook hun eigen verbruik kunnen aflezen, maar dat is een misverstand. De metertjes geven alleen aan of er meer of minder is verbruikt vergeleken met de overige woningen. Meestal begint het metertje te tellen als de radiator vier of vijf graden warmer is dan de lucht ervoor. Het resultaat is niet een aantal kubieke meters, kilowatt of gigajoules, maar een verdeeleenheid. De kosten van het totale gasverbruik worden gedeeld door het aantal eenheden van alle woningen, zodat er een prijs per eenheid uit rolt. En die wordt vermenigvuldigd met het aantal verbruikte eenheden in elke woning. Er zijn diverse soorten metertjes voor op de radiatoren, met de verdampingsmeters als oudste en bekendste. Momenteel wordt steeds vaker overgestapt op elektronische, die veel nauwkeuriger en betrouwbaarder zijn. Ze hebben een geheugen waarin het verbruik van voorgaande periodes wordt opgeslagen en dat is vooral handig in het geval van verhuizingen. Bovendien kunnen ze steeds vaker radiografisch, dus op afstand, worden afgelezen. Er hoeft dan geen meteropnemer meer in de woning te komen.

‘De afrekening is onbegrijpelijk’
Dat moet ik erkennen. Zeker als het collectieve warmwatersysteem geen eigen meter heeft en het gasverbruik daarvan op één hoop wordt gegooid met dat voor de verwarming, is het allemaal erg onduidelijk. Daarom vind ik dat verhuurders alle informatie overzichtelijk moeten presenteren, bijvoorbeeld met staafdiagrammen. Ook ben ik ervoor om het verbruik per woning te vergelijken met het gemiddelde van het complex en dat laatste weer met het landelijk gemiddelde. Op die manier bied je huurders controlepunten en kunnen ze nagaan of en waarom het verbruik bij hen afwijkt van vergelijkbare situaties. Het inzichtelijk presenteren van verbruiksgegevens begint op gang te komen, maar huurdersorganisaties kunnen daar bij de verhuurder natuurlijk ook op aandringen. Ik heb verder nog een tip als het collectieve gasverbruik voor verwarming en warmwater niet apart wordt geregistreerd. Vraag dan bij de verhuurder de energienota’s op van de zomermaanden, waarin gemiddeld negentig procent van het gasverbruik warmwater betreft. Dat aandeel kun je dan als richtlijn hanteren voor het warmwaterverbruik in de rest van het jaar.
De verhuurder ontvangt de energienota’s maandelijks, dus het kan voor hem nooit moeilijk zijn om zo’n verzoek in te willigen. Bovendien hebben huurders wettelijk recht op inzage in de rekeningen die de basis vormen voor de service- en stookkosten.

‘Met overleg bereik je meer dan met procedures’
Absoluut. Natuurlijk is het nuttig dat je de huurcommissie kunt inschakelen als de stookkosten volgens jou onredelijk hoog zijn, maar je klopt er vergeefs aan als je graag individuele bemetering wilt. En voor een stookinstallatie met een hoger rendement of betere isolatie kun je er ook niet terecht. Overleg is dus de eerste én de beste weg om iets te bereiken. Dat is niet altijd makkelijk, maar er komt op afzienbare termijn wel een belangrijk aanknopingspunt bij. Volgend jaar wordt namelijk een energiecertificaat verplicht voor onder meer koop- en huurwoningen. Daarvoor heeft ‘Brussel’ een richtlijn uitgevaardigd die ook in ons land wettelijk handen en
voeten moet krijgen. Het certificaat moet aangeven hoe energiezuinig een woning is en wordt waarschijnlijk vergelijkbaar met het energielabel dat we nu al kennen voor wasmachines en koelkasten. De verhuurder krijgt er dan dus meer belang bij om op dat punt goed te scoren, zeker als extra kwaliteit op het gebied van energiebesparing mogelijk ook nog meer punten gaat opleveren in het woningwaarderingsstelsel. Dan is er voor de verhuurder alle aanleiding om te investeren in bijvoorbeeld een collectieve hr-ketel, hoogwaardige isolatie en individuele bemetering.

‘Meer comfort voor hetzelfde geld’
De huurders van de 204 flatwoningen in de vier complexen aan de Keulsevaartstraat in Weesp hebben hun energieverbruik voor de verwarming sinds de komst vorig jaar van nieuwe collectieve HR-ketels zien dalen van gemiddeld 1.500 tot 1.000 kubieke meter per jaar. Dat is niet alleen te danken aan de nieuwe stookinstallaties, maar ook aan de elektronische metertjes op de radiatoren. Daardoor krijgen de huurders, in de vorm van een lager verbruik, zélf de beloning voor zuinig omgaan met energie. Verder zijn de keukengeisers verdwenen en vervangen door een collectief warmwatersysteem. ‘De centrale boiler heeft een eigen meter, zodat we weten hoeveel gas er wordt verbruikt voor het warmwater’, aldus Martie van Tol, medewerker planmatig onderhoud van corporatie De Woningbouw. ‘Omdat de appartementen een doorstroommeter hebben, wordt ook het warmwaterverbruik per woning geregistreerd. Het water heeft een vaste temperatuur, dus is de prijs per kubieke meter op basis van het gasverbruik van de boiler en het totaal aantal kuub water eenvoudig te berekenen. Om de stookkosten zo veel mogelijk te beperken, zijn de leidingen goed geïsoleerd, zowel buiten als in de woningen. Daarnaast is de gevel- en dakisolatie begin jaren negentig flink verbeterd en is er toen ook dubbelglas aangebracht. Verder hebben we Woonbondadviseur Onno van Rijsbergen voorafgaand aan de maatregelen een EnergiePrestatie-Advies (EPA) laten maken. En die constateerde dat de isolatie van de woningen redelijk was.’ De reacties van de huurders zijn volgens Van Tol overwegend positief: ‘Ze zijn vooral enthousiast over het toegenomen comfort door de nieuwe warmwatervoorziening. Een keukengeiser kan daar niet tegenop. Dat merk je bijvoorbeeld aan de douche. Daarin hebben we overal een thermostatische kraan gemonteerd. De maatregelen zijn niet gepaard gegaan met huurverhoging, want het motto was “meer comfort voor hetzelfde geld”. De bewoners konden ook volop meepraten over de invulling en uitwerking van de plannen, volgens de “Woningbouw Overleg Methode”. Met wie zich aanmeldt gaan we dan aan de slag. We hebben onder meer een enquête en een bewonersavond gehouden, waarbij de voorgestelde maatregelen centraal stonden. En daaruit bleek dat de overgrote meerderheid er voorstander van was.’

Tarieven stadsverwarming nog chaotisch
Richtlijn voor de stadsverwarmingstarieven is het ‘niet meer dan anders’-principe (NMDA). Dit betekent dat het totale kostenplaatje moet overeenkomen met dat van een ‘conventionele’ woning (met een cv-ketel op gas). Uit een inventarisatie van de Woonbond blijken de tarieven lokaal echter enorm te verschillen. Bovendien lijken ze ook sterker te stijgen. Het vastrechttarief loopt uiteen van € 9,44 tot € 260,70 per jaar (prijspeil 2003-2004). Het vaakst komt ruim € 70,- voor. De verschillen zijn niet te verklaren op grond van de energieleverancier of gemeente. Zo vraagt hetzelfde bedrijf in het stadscentrum € 72,68 per jaar, terwijl dat in een ander deel van die gemeente € 260,70 is. Ook in het Gigajoule-tarief (GJ) zijn er forse verschillen. Het laagste is € 14,95, het hoogste € 17,59 (beide in 2003/2004). In één geval blijkt het tarief in vier jaar te zijn verhoogd van € 8,21 tot € 18,29. Dat kan maar voor een deel het gevolg zijn van de gestegen energieprijzen. Die gingen in dezelfde periode met bijna 30% omhoog. De resultaten van de Woonbondinventarisatie lijken duidelijk in strijd met het ‘niet meer dan anders’-principe dat EnergieNed, de koepelorganisatie van de energiebedrijven, heeft ontwikkeld voor een eerlijke vaststelling van de tarieven voor stadsverwarming.
De uitwerking daarvan laat dus nog veel te wensen over. Daar komt bij dat huurders met stadsverwarming niets te kiezen hebben. Ze kunnen niet zelf bepalen van welke leverancier hun energie komt. Mede daarom is er een ‘warmtewet’ onderweg, waarvan de behandeling in de Tweede Kamer helaas niet opschiet.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Kosten, Kwaliteiten, Renovatie en onderhoud| 26 Reacties »

26 Reacties op “Collectieve blokverwarming”

 1. Reactie door: Henk Ringoir 3 april, 2008 om 18:00

  L.S.,
  Ik vind dit één van de meest heldere uiteenzettingen over blokverwarming, warmtemeters, watermeters en alles daaromheen. Maar toch: ik lees over water, dat minimaal 60 graden moet zijn…. Al 8 jaar vecht ik voor warmte in mijn huis. De hoogste, ooit gemeten temperatuur binnenkomend in mijn CV was 53 graden. “normaal” is 40 of daaromtrent. Dan duurt het soms meer dan 4 uur, voordat het in mijn woonkamer 19 graden is; mestal sterven we het af van de kou. Al taloze malen heb ik bij mijn verhuurder (Vestia Zoetermeer) gevraagd om een beetje meer warmte! Ongevraagd hebben we nu warmtemeters gekregen en ook nog eens watermeters (terwijl we, zonder enige inspraak vooraf, slechts één HR-ketel hebben ‘gekregen’, terwijl dat daarvoor, ondanks de puntentelling voor de huurvaststelling al 6 jaar niet het geval was; dus de huur klopt ook al niet!).
  Resultaat nu: 3.5 x zoveel betalen voor warmte, die ik niet krijg en 4x zoveel voor warm water!
  Talloze malen heb ik mijn huisbaas al geschreven, dat ik best wil bijbetalen voor warmte, mits ik die dan ook echt krijg! Ik wil doodgewoon een inspectie van mijn huis op isolatie en koudelekken, waar m.i. niks van klopt. Het enige dat ik nooit krijg is enig antwoord; WEL brieven van deurwaarders over huurachterstand, terwijl ik alleen maar weiger te betalen voor energie, die ik niet krijg! Mijn huur incl. servicekosten betaal ik altijd correct!
  HEEEEEEEELP!
  vr.gr. Henk Ringoir
  Leopoldhove 87
  2726 CV Zoetermeer
  Tel. 079 3211634 hgpringoir@casema.nl
  P.S. Het kan me niks schelen, als heel Nederland dit leest: ik word echt doodziek van Vestia Zoetermeer!

 2. Reactie door: Henk Ringoir 16 mei, 2008 om 23:03

  Ik kreeg een antwoord van een medewerker van Vestia: éne heer Vooijs: Alles wat ik beweer is volgens hem onzin. Waar ik dan fout zit, vertelt hij me niet: daarover berichtte hij me al eerder, dat hij daarop niet wil ingaan. Dan vraag ik me dus slechts – opnieuw – af: waar zit ik dan fout, als ik lees, dat de watertemperatuur in mijn CV minimaal zo’n 60 graden moet zijn en ik slechts zo’n 40 graden geleverd krijg? Waarom krijg ik geen vloerisolatie, als mijn temperatuur aan de grond nooit boven de 15 graden uitkomt? Waarom wil dit figuur geen gesprek met mij, als ik hem aanbied om bij hem op kantoor langs te komen?
  Waarom reageert er geen hond binnen de hele Vestia-organisatie, als ik kan aantonen, dat al mijn leidingen van de CV volkomen verstopt/dichtgeslibt/verrot zijn? Waarom idem over de verrote muurisolatie en de volstrekt onvoldoende isolatie van de nog geen cm-dikke muurpanelen, waar n.b. radiatoren voor staan?
  Kortom: waarom doe niemand bij Vestia-Zoetermeer zijn/haar werk correct?

 3. Reactie door: Henk Ringoir 17 mei, 2008 om 23:04

  Ik heb inmiddels een brief van Vestia, waarin gemeld wordt, dat er voor nog geen 650 Euro per jaar PER woning zowel warmte, als warm water, als ál het water zelf geleverd kan worden. Ik betaal al ruim 950 Euro per jaar totaal in mijn servicekosten voor dit alles! Toch heb ik nu een navordering van bijna 750 Euro extra aan zgn.’servicekosten’. Vestia beweert, dat onze BC hiermee akkoord gegaan is, maar volgens hun eigen reglementen kunnen ze al sedert 12 jaar niet eens aantonen, dat deze BC ooit door de bewoners gekozen is, nooit de verplichte tussentijdse bestuursverkiezingen per 4 jaar heeft georganiseerd, noch ooit de jaarlijks verplichte bewonersvergaderindering heeft georganiseerd en de notulen daarvan aan de bewoners heeft verstuurd. Iedereen kletst er maar wat op los en verschuilt zich achter elkaar. Wat moet je nou met zo’n ballentent? Als ze ook nooit eens fatsoenlijk reageren op welke brief dan ook? De BC wil me niet eens de namen van hun leden opgeven!

 4. Reactie door: Johan 20 september, 2008 om 02:01

  Helder verhaal. Dat rechten van individuele huurders zwaar wegen is interessant. Ik woon zelf sinds kort in een flat waar sprake is van blokverwarming. Tot mijn zeer grote verbazing gaat deze verwarming om een uur of half één in de nacht in een nachtstand waarbij de verwarming zo goed als geen warmte meer geeft. Nog iets later zijn de verwarmingsbuizen volledig koud. Nooit gedacht dat zoeits nog bestond!

 5. Reactie door: Adriana 27 juni, 2009 om 21:14

  In Vlaardingen Holy zijn de Flats van Waterweg Wonen sinds kort gerenoveerd en door een flatcommissie van 5 personen beslist (voor 150 woningen) dat we geen eigen ketel krijgen maar alles collectief. Nou 1 KUB water kost 6.99 euro en veel ellende gemiddeld 1x pm zonder warmwater. Van de winter was het -7 graden buiten en binnen 18 graden. Oplossingen zijn er niet wij de zieke en ouderen weten ’s nachts niet waar we het zoeken moeten want de verwarming gaat uit. Persoonlijk vind ik het een schande dat in 2007 5 personen zonder de anderen bewoners te raadplegen (70%is standaard)voor een dergelijk systeem kiezen. Waarom heeft Waterweg Wonen hier toestemming voor gegeven terwijl ze zelf liever eigen ketels hadden gebruikt? Ik voel ontzettend mee met Henk Ringoir wij knokken nu al een dik jaar en er komt voorlopig geen eind aan. Het is dat mijn flat helemaal opgeknapt is na de renovatie anders ging ik echt verhuizen maar ik voel mij (financieel) als een rat in de val zitten. Maar ik heb 1 ding geleerd van dit allemaal het is niet zo als vroeger met zijn allen
  de barricades op, maar ieder voor zich en de rest zoekt het maar uit.

 6. Reactie door: l.spijk 31 augustus, 2009 om 10:33

  l.s.
  ook wij zijn aangesloten op blokverwarming het is werkelijk een ramp in het voor of na seizoen werkt de verwarming pas naa ongeveer 2.5 uur!!lekker als je uit de avond of nachtdienst komt heb je dus geen verwarming!!oke bijverwarmen met een zibro kachel leuk ook erg duur stoken plus dat dan de metertjes ook omhoog gaan ook hebben we regelmatig storing deze winter voor 120euro aan zibro brandstof gestookt wij doen echt zuinig met de verwarming stteds bezig hoger lager zetten of aan en uit daar wordt je ook niet echt vrolijk van 900 euro verbruikt+120 euro zibro en dan zitten we er echt niet lekker warm bij ook de factuur komt pas na 7 maanden binnen na de bouwvak wat een super timing!!!!dan de factuur zelf schept in plaats van duidelijkheid onduidelijkheid echt ongelovelijk de voorschotten die we betaald hebben waren dekkend voor de gebruikte energie de bijkomende kosten die ongeveer net zoveel zijn als het energieverbruik ga ik pas betalen als er 100%duidelijkheid is dit kan toch niet meer in deze tijden als de zibro in huis staat heb ik het gevoel alsof ik in een anderland woon (polen,rusland) bij de plaatselijke woningstichting krijg ik geen reactie dus ga ik de huurderscommissie inschaken.echt niet bevordelijk voor het woongenot!!!! groetjes l.spijk meppel koedijkslanden

 7. Reactie door: Roelof Smeding 17 december, 2009 om 03:00

  Ook ik ken de ellende van blokverwarming. De aard van deze ellende is in mijn geval echter niet de blokverwarming op zich, als wel de asocialen die hier over gaan. Ik werk in de middag/avonddienst en ben daarom meestal rond 22.30 thuis. Dan ga ik altijd nog even douchen, koken, eten, afwassen… dan is het 1u ’s nachts en dan ga ik nog eens lekker wat voor mezelf dan. In de winter betekent dit óf in de kou zitten, óf electrisch stoken met alle financiële gevolgen van dien. Maar zelfs overdag wil het niet echt warm worden; gewoon op de bank zitten kan niet, ik moet in beweging blijven. In Nederland zijn de meeste mensen nu eenmaal doodsbang voor een beetje warmte… Dat mijn medebewoners deze wanpraktijken als voorkeur hebben is al erg genoeg; een woningstichting kan daar toch niet z’n oren naar laten hangen? Blijkbaar wel dus, als ik deze verhalen lees… aan de ene kant ben ik blij dat ik niet de enige ben, aan de andere kant maken alle hier beschreven ervaringen me wel erg moedeloos. Het is dat het hier voor de rest heerlijk wonen is, dus ik probeer me altijd maar over die 4 maanden per jaar heen te zetten……. Maar misdadig blijft het.

 8. Reactie door: petra 23 december, 2009 om 00:45

  Blokverwarming gek wordt je ervan en het kost je handen vol met geld. Ik snap er niets van mijn energie rekening, vergelijken op internet lukt ook niet omdat niets met eenheden te vinden is, alleen m³

  Vanaf mijn 1e jaarnota 2008 ben ik bezig geweest met de woningstichting(de opdrachtgever) om informatie te krijgen niets dus, door gestuurd naar ista waar ik ook niets aan had.
  Bij welke energie bedrijf ze afnemen wordt niet vermeld in de nota`s, op deze vraag geven ze geen antwoord, warmtegas meter hebben wij geen overzicht op.

  Het complex heeft 12 woningen,
  Jaarnota van december 2008 mijn aandeel eenheden 9.750 € 959,87
  45.028 eenheden min mijn verbruik 9.750 = 35.278 eenheden over 11 woningen dat is gemiddeld 3.207 per woning, zou ik voor 3 woningen stoken?

  Jaarnota van december 2009 net binnen, mijn aandeel eenheden 5.853 € 1.046,58
  30.692 eenheden min mijn verbruik 5.853 = 24.839 eenheden over 11 woningen dat is gemiddeld 2.258 per woning, zou ik voor 2,5 woningen stoken?
  Mijn verbruik van de 2e nota is lager omdat ik winters veel weg ben geweest.
  Ik snap dat de gasprijzen per halfjaar omhoog of omlaag gaan, maar ik vind dat hier wel hoge verschillen in zitten, 3.897 eenheden minder verbruikt en wel meer betalen dit is alleen maar de warmtegas, kookgas wordt apart berekend.

 9. Reactie door: FIST 20 januari, 2010 om 23:53

  Ik ben een bewoner van de Hoofdstedenbuurt in Vlaardingen Holy.
  Heel triest dat we een flatcommissie hebben die andere mensen opruien om geen eigen cv ketel te nemen.
  Maar de gemiddelde leeftijd is hier 105 geloof ik en de bewoners laten zich manipuleren door de flatcommissie.
  Met rare argumenten van wat goed is moet je niet veranderen en het gaat al jaren zo toch.
  Maar we mogen kiezen voor oost-blokverwarming of een eigen cv ketel.
  Dus teken voor een eigen cv ketel dan zijn we van die armoedige oost-blokverwarming af want dit is pure ellende.
  In de winter zit je hier vol op in de kou en zomers zijn de verwarmingsbuizen volop aan alsof het niets kost.
  Moet aan het eind van het jaar veel geld bijbetalen maar waarvoor omdat mensen heel de dag de verwarming aan laten staan en dat maanden lang.Daar betaal je voor maar dat wil ik niet meer.
  Ik wil alleen betalen voor mijn eigen verwarming en ik wil mijn verwarming aan en uitzetten wanneer ik het wil.
  En die oost-blok verwarming gaat om 1 uur s”nachts uit zit je in de kou gezellig als je visite heb .
  Ik heb toch recht op warmte wanneer ik het wil .
  Maar weet je wat het is in dit flat hier wonen alleen zeikers en zeurders die heel de dag niets anders te doen hebben.
  Waterwegwonen heeft echt een heel mooi renovatie plan voorgesteld maar zonder dat ze de renovatie woning hadden gezien vonden ze het niks omdat die flatcommissie maar blijft vast houden aan oost-blokverwarming.
  Dat komt door die flatcommissie die die alles afkraakt en nog in de jaren 60 en 70 leeft .
  Hallo we leven in 2010 toch en we willen ook de luxe van 2010 toch?
  Dus flatcommissie ga naar een bejaardentehuis en neem je vriendjes mee want daar horen jullie thuis.
  En tegen de flatcommissie wil ik zeggen die eigen cv ketel zal er toch komen let maar op hebben we eindelijk de luxe die we verdienen .

 10. Reactie door: LIPS 5 maart, 2010 om 11:58

  dhr. van Wondergem schrijft over individuele bemetering op stadsverwarming 2 pijpsysteem.

  Maar hoe werkt het nu op een 1 pijpsysteem zonder afsluiters en zonder thermostatische kranen.?

  Dus een constante doorstroming van cv water , die de meters doen oplopen zonder dat er warmte word gevraagd.

  Op deze link; SHOW.CQI?FID=3007
  BLZ. 15/83 REGELING VERWARMING staat dat individuele bemetering bij stadsverwarming niet te regelen is.

  Gaarne reactie van DHR. V. WONDERGEM

 11. Reactie door: Duurzame revival blokverwarming - Corporatie NL 18 maart, 2010 om 19:26

  […] decennia is er veel afgegeven op blokverwarming. Zowel door woningcorporaties als hun huurders. Klachten van huurders over te warme of juist te koude woningen. Geluidsoverlast van pompen of tikkende […]

 12. Reactie door: Guus 8 april, 2010 om 22:10

  Na de nodige verhalen van medebewoners gehoord te hebben is bij mij de indruk ontstaan dat de corporaties (i.c. Staedion, passender “Winst maken zij ons streven”) de blokverwarming gebruiken om nog meer geld te graaien voor nog hogere bonussen en/of nog luxere kinderopvang en pappa en mammadagen

  Nl. iedereen zou volgens de opname van Ista opeens zoveel meer verwarmd hebben. E.e.a. bij relatief zachtere winters (2010 irrelevant).

  Wanneer ik Sytaedion schriijf en vraag of zij ons een idee aan de hand kunnen doen waarmee wij de juistheid dan wel ondeugdelijkheid van de meters te verifieren geven zij geen antwoord.

  Bel je, is betreffende persoon net in gesprek. Krijg je een geval dat zegt “niet weettu” dan weer wel zg doorgestuurd, dan weer niet maar zoekgemaakt dan zal collega terugbellen, maar niet heus, mailadres uitgevogeld, geen antwoord. Horende doof.

  Kortom als het een zuivere zaak was dan had men geantwoord.

  Las ergens dat een corporatie in Den Bosch na de “aanhoudende stroom” klachten een “groot onderzoek” zou instellen om de bewoners rad voor ogen te draaien ?

  Uitkomst “De meters van ISTA liegen niet (voorgaande jaren dan wel ?) en, hoe kan met weten dat men de meters -deugen- en niet vulde met nog vluchtiger vloeistif waardoor de verdamping steeds sneller gaat, dan wel de meters per ongleuk ofzo lek maakte zodat verdamping ook alsmaar sneller gaat en men alsmaar meer kan incasseren.

  Voorts “ISTA heeft het op papier gezet”. Tsja, Ista kan op papier zetten wat ze willen, wie controleert het ?

  Gezien al de overige verhalen die ik hoorde over mensen die werden geconfronteerd met idioot hoge rekening (en kxtverhalen van de dames van de corporaties) ben ik inmidedels geneigd te denken dat Ista en de corporaties mogelijk geheime afspraken maakten.

  Kan het helemaal mis hebben, maar waarom willen ze dan de vragen die ik, en anderen stelden niet beantwoorden en hullen ze zich in stilzwijgen ?

  De enige reactie die men krijgt is aanmaning op aanmaning.

 13. Reactie door: Van der Molen 6 juni, 2010 om 03:32

  Ik huur pas sinds een maand een woning met blokverwarming van Vestia Scheveningen. Dat deze verhuurder mij als huurder absoluut niet serieus neemt begint bij het feit dat mijn woning bij oplevering in mei 2010 (ruim te voren gepland: eind februari 2010!) niet was voorzien van een toilet, wastafel, douche, kranen (behalve wasmachine!), keukenblok, ventilatieventielen (afgetaped?!), niet sluitende deuren, scheef gestortte vloeren, ontbrekende vensterbanken, vetaanslag van dertig jaar achterstallige schoonmaak, loshangend behang, ongeveer een halve ton aan rondlingerde bouwmaterialen als cement, zand, gips, lijmpoeder, tegels e.d. maar ook nog niet gemonteerde sloten, rook en koolmonoxidemelders, een geiser, sanitair, sigarettenpeuken op de grond (er was blijkbaar een plan gezien het materiaal…). Deze lijst gaat nog veel verder. En helaas kan ik alles nog verduidelijken met foto’s ook indien gevraagd. Ik zou willen dat ik het had gedroomd, helaas. Dikke pech voor mij als huurder ook dat ik mijn huidige huurwoning op 1 juni moest opleveren. En dan wel zonder pluggen maar met vulmiddel in de muren (in plaats van de 150 die ik er inmiddels voor Vestia heb verwijderd!) en wel schoon (in plaats van de smerigheid waar Vestia mij nu mee op heeft gezadeld. Op mijn vraag over de smerigheid en staat van de woning van Vestia (contractueel moet die ook gewoon schoon en plug- en gatenvrij worden achtergelaten!) is hun antwoord dat het nu eenmaal een oud pand betreft, en daarmee hun verhuurvoorwaarden dus niet gelden. (n.b. getuigenverklaringen in bezit om gesteggel te voorkomen!)
  Het feit dat Vestia uit zichzelf GEEN ENKEL INITIATIEF heeft genomen om e.e.a. SPOEDIG te hestellen danwel te realiseren heeft mij erg teleurgesteld. Ik vindt het echt TE bizar dat ik hen moet bellen, i.p.v. dat Vestia mij belt voor een gesprek over de voortgang of klachtafhandeling.
  In het kader van deze rubriek wil ik ook graag nog melden dat er in mijn woning nog twee radiatoren moeten worden teruggeplaatst. Een daarvan is kwijt?!? en de ander staat al sinds maart op het balkon. Wat zijn foto’s toch handig… Deze radiator heeft dus ook zo’n digitaal metertje er opgeschroefd zitten. Het absurde is nu dat dit metertje, zonder dat de radiator is aangesloten, in een paar weken een paar ‘tikken’ is opgelopen. Je wordt dus afgerekend op (o.a.) de energie die de zon leverd!! Dit is een afwijking die volgens mij niet op het aparaatje staat aangegeven. Ik ben benieuwd of er op eerste verzoek handleiding of specs van die tellers worden verstrekt. En nog meer of dat Vestia zelf ook maar een enkel idee heeft van de willekeurigheid waarmee zij blijkjbaar de energienota onder haar hurders verdeeld.
  Ik zie reacties graag tegemoet.
  vriendelijke groet, Van der Molen

  Mijn emailadres is bij de redactie bekend.

 14. Reactie door: oetje 12 juli, 2010 om 18:19

  mijn verwarming in de woon kamer heeft een omrenkings factor van 1,8000 en die van de slaapkamer ook en die is zeker 1/3kleiner
  de buurman heeft de zelfde verwarming em heeft een omrekings factor van 0,87500?
  de verwarming van de does is bij mij 50bij60cm
  die van de buurman 60bij60cm en daar hebben wij wel de zelfde omrekings factor en die van mij is toch zeker 10%kleiner
  ik heb ista om een omrekings tabel gevraagt
  maar die konden zij mij niet geven
  heeft iemand zoon tabel voor mij
  zijn er nog andere bewooners van de
  johannesbuijslaan eindhoven 5652nj
  die daar vraagen over hebben
  m.vdo@hotmail.com

 15. Reactie door: leni 13 november, 2010 om 09:02

  hallo wij wonen in een huur woning van vestia

  en blijven de cv uitzetten snachts,nu met dit weer nog steeds.ik woon 4 hoog en op een hoek,waar we de meeste windvang hebben.vestia midden nederland doet er niks aan.ik ben ook van plan om naar mijn advocaat te gaan,wand vestia heeft er gewoon lak aan.

 16. Reactie door: albert 18 december, 2010 om 16:31

  Ik ben blij dat ik mijn eigen cv combiketel heb,(Ferroli vr uit 1996) Als de woonruimte voor me zelf was (koopflat) had ik allang een hr ketel gehad.
  Ik ben afhankelijk van de verhuurder en zolang de ketel het nog blijft doen vind ie het best.
  Ik verbruikte in 2009 464 kuub gas doordat ik altijd zuinig stook, ben zeer weinig thuis, bij afwezigheid cv op 14 bij aanwezigheid cv op 17 graden, dik aankleden, valt best mee te leven!
  Ik heb een kennis die woont in een flat van 1972 in Zuid Holland, met (oost)blok verwarming, bij
  – 10 graden loop je in je t-shirt zo warm is het daar terwijl de radiatoren dicht zijn.
  Gekeken naar de afrekening servicekosten: verbruik per wooneenheid is 1400 kuub gas, (2009) of je nu wel of niet thuis bent; je betaalt ook voor de buren daar; er is nl geen individuele warmtemeting dus iedereen stookt maar raak.

 17. Reactie door: Pieter Klos 17 januari, 2011 om 01:17

  Goedendag,
  OOk ik huur een huis van Staedion met blokverwarming, maar dat asociale Staedion gooit s’nachts de kachel uit en dan zit ik in de kou. Je kan je blauw blijven sturen met e-mails naar Staedion, maar ze doen er gewoon niets aan, dat asociale Staedion!!

 18. Reactie door: leni 15 februari, 2012 om 14:51

  hier het zelfde vestia dordrecht,wij wonnen in een hoekhuis helemaal boven 3 hoog,elke nacht gaat de verwarming hier uit,als ik dit van te vooren geweten had,had ik dit huis niet genomen.we zijn daarover niet ingelicht van te vooren.

 19. Reactie door: asam 3 mei, 2012 om 16:16

  hoi bij wie moet ik zijn om de omrenkings faktor te laten controleren?

 20. Reactie door: Danfoss 14 januari, 2014 om 12:46

  Vaak worden geluidsklachten, comfortklachten en onnodig hoge energierekeningen veroorzaakt door het niet waterzijdig inregelen van de CV-installaties.
  Momenteel zijn zo’n 80-90 % van
  de appartementen- en flatgebouwen
  in Noord-Europa, zelfs degene die
  in de laatste 10 jaar zijn gebouwd,
  nauwelijks waterzijdig ingeregeld. Hier ligt
  dus een enorme kans voor verbetering.

 21. Reactie door: wezer 5 september, 2014 om 00:40

  Help help,help.
  Ik word gek vd rekening vd blokverwarming die ik krijg van wooninvest. Ista verzorgt de meterstanden die helemaal niet kloppen . Lijkt uit hun duim gezogen en het enige wat ik ontvang is een aanmaning. Ook worden er kosten in rekening gebracht die niet kloppen. Radiatoren die in kamers zijn en nooit aangezet worden hebben zelfs hoger vebruik dan degene die wel aan zijn. Ik voel me erg belazerd. Alle deuren zijn en blijven dicht. Om het te laten onderzoeken zou ista dat tegen betaling moeten doen. Anders niet. Bij voorbeeld. Een Poes de Melk laten bewaken .

  Wat moet ik hiermee. Hulp hulp hulp gevraagd..
  Sorry, ik Ben er ziek van en radeloos hoe men ermee omgaat.
  Vr Groetjes.
  K. Wezer
  Voorburg.

 22. Reactie door: J.Boutens 9 december, 2014 om 03:00

  Blokverwarming van staedion heb is niet warm in de kamers, men zegt 21 is max , maar als ik hem hoog draai dus meer verbruik dus moet meer betalen oke maar dan ook warmer wie betaald bepaald,
  waarom kan ik niet
  hoger instelling krijgen koud of warm is persoonlijk iets daar is geen discussie over mogelijk dus geef waar ik voor betaal

 23. Reactie door: Theo Yost 11 juli, 2017 om 20:17

  Blokverwarming is een strijdthema en ik zie op dit forum dit verhaal terugkomen. Wij zijn er tevreden mee.

 24. Reactie door: manutenção de portões automáticos 24 augustus, 2017 om 09:16

  Este web site certamente tem todos os informações e fatos
  Eu precisava respeito deste de assunto e
  não sabia a quem perguntar.

 25. Reactie door: smolenaars 25 november, 2017 om 00:54

  Ik betaal net zoveel aan energiekosten als een vrijstaande woning die 4x zo groot is als mijn tussenflat van 77 m2. hoe kan dat ???

 26. Reactie door: bob 24 februari, 2019 om 14:12

  warmte metertjes eraf halen en stoken maar