Bestaande Woning Bouw


BOUWEN VOOR DE TOEKOMST MEER DAN ALLEEN ENERGIEBESPARING

11 oktober, 2007 | door Haico van Nunen

In het kader van het SenterNovem-programma EOS LT wordt een onderzoek verricht dat de basis moet vormen voor Duurzame Projectontwikkeling, gebaseerd op ‚ÄėDuurzaam bouwen, renoveren en wonen, na 2015‚Äė. Aan het onderzoek nemen deel: de Projectgroep Duurzame Energie Projectontwikkeling Woningbouw; TU Delft; TNO; Universiteit Maastricht en TU Eindhoven. Cauberg-Huygen en BouwhulpGroep voeren delen van het onderzoek uit.
Er is nu door BouwhulpGroep een vooronderzoek afgerond. Dit vooronderzoek beantwoordt de volgende vragen: Welke eisen stelt men na 2015 aan comfort van het wonen? Hoe kan daarin voorzien worden, gezien de wijze van bouwen en de wijze waarop woningen na 2015 tot stand komen? Deze vragen worden beantwoord door kritisch naar de huidige en de teverwachten ontwikkelingen te kijken

Ontwikkelingen in de vraag.

aandeel koopwoningen

Naast de open deur dat de economische groei zich doorzet en dat daarmee samenhangend de milieubelasting een steeds grotere zorg zal worden, zijn er tal van ontwikkelingen die het wonen en het bouwen sterk zullen be√Įnvloeden en waar zeker op ingespeeld moet worden.
De toenemende vergrijzing en met name ook de steeds verdergaande scheiding tussen wonen en zorg zijn belangrijke en bekende ontwikkelingen, die van invloed zijn op de gewenste kwaliteit.
Maar nog belangrijker is dat kwaliteit steeds individueler gaat worden. De maatschappij individualiseert (het collectieve maakt plaats voor het individuele; meer keuze voor het individu en minder afhankelijk) en intensiveert (mensen willen beleven; het belang van emotie wordt sterk benadrukt; er is meer behoefte aan variatie en verandering). De fysiologische verschillen tussen mensen nemen ook toe (mensen worden langer, dikker en allergischer) en daarmee wordt comfort meer verschillend ervaren.
Tot slot is de toenemende zeggenschap over het wonen een belangrijke ontwikkeling. Het eigen woningbezit zal steeds meer toenemen, maar ook de huurder zal geen genoegen meer nemen met de standaardwoning, die hem door de corporatie wordt aangeboden.
Voor het wonen betekent dit dat er woningen moeten komen die adaptief zijn aan individueel gebruik. Er moet ingespeeld worden op:
– Wisselend gebruik van woning en vertrekken;
– Individuele verschillen in beleving van comfort;
– Individuele gezondheidsgevoeligheden;
– Vermijden van interne overlast.

Ontwikkelingen in het aanbod.

Maar er is meer over de toekomst te vertellen en met name vanuit het aanbod. Allereerst de vraag van de toekomst zal zijn: Wat doen we met de woningvoorraad van 7 miljoen? De woningvoorraad zal steeds dominanter worden en daarmee ook de nieuwbouwvraag be√Įnvloeden. Zeker als na 2020 bijna 50 procent van de nieuwbouwproductie vervanging zal zijn. De vraag is, hoe in de bestaande bouw veranderingen in de vraag opgevangen kunnen worden. Met andere woorden, wat is het vraagaccommoderend vermogen van de voorraad en welke verbeteringen kunnen dan genomen worden? En hieruit volgend, welke woningen kunnen niet accommoderen en moeten vervangen worden. De kennis hiervoor ontbreekt nog grotendeels en zal systematisch opgebouwd moeten worden.
Nu is de bouwproductie nog vooral gericht op nieuwbouw. De opgave die men zich nu stelt, is om schaal-vergroting te kunnen combineren met consumentgerichtheid. Het aanbieden van concepten (of conceptueel bouwen) lijkt een aantrekkelijk middel, waarmee binnen kaders van een concept voldaan kan worden aan de individuele wensen van de consument.

Daarnaast kan een belangrijke tendens bespeurd worden in de combinatie van toenemende prefab en de trend van productaanbieder naar systeemaanbieder. In de bouw zullen steeds meer componenten geleverd gaan worden die samengesteld een gebouw vormen. Het gaat dan om gevels, daken, vloeren, draagstructuren, maar ook om keukens, badkamers en installaties.
Concepten geven een beeld van hoe de vraag uit de markt beantwoord kan worden, maar geven nog geen sturing aan productontwikkeling of vernieuwing.
Componenten die gericht zijn op een bepaald gebruikskwaliteit (deelconcepten) geven deze sturing wel.

component renovatie

Vernieuwing

Het benoemen van essenti√ęle componenten bij concepten die de vraagaccommodatie van de voorraad vergroten en het benoemen van essenti√ęle componenten die het adaptiefvermogen van concepten bepalen, is een eerste en belangrijke stap om te komen tot vernieuwing om de vraag van de toekomst te beantwoorden.
Kwaliteitsborging zal bij het ontwikkelen van die componenten een belangrijk item zijn.
Een complicerende factor hierbij is dat de opgave van de toekomst gedomineerd zal worden door de verbetering door eigenaar-bewoners. Een opgave die nu alleen maar door klusbedrijven opgepakt lijkt te worden, in combinatie met doe-het-zelf-markten.
Hoe lang zal het duren voordat leveranciers deze markt naar zich toe gaan trekken en franchisebedrijven gaan oprichten waarmee deze omvangrijke markt bediend kan worden. Het gaat dan niet alleen om eigenaar-bewoners maar ook de corporaties zullen hierin wellicht volgen.

Het is duidelijk dat het anders organiseren van de bouwkolom onvermijdelijk is.
In plaats van losse elementen, dienen complete systemen (componenten) geleverd te worden en deze systemen dienen onder verantwoordelijkheid van de leverancier aangebracht en opgeleverd te worden. Dit vraagt om een ander soort leveranciers. Partijen die uiteindelijk de ‚Äėeindprestatie‚Äô garanderen en niet slechts de prestatie van een van de elementen. Randvoorwaarden voor het op gang brengen van deze verandering is, dat er enerzijds partijen zijn die de systemen willen aanbieden, en anderzijds dat er afnemers zijn die een zodanig volume willen afnemen, dat de aanbieders daar voldoende marktperspectief in zien om te investeren in die verandering.
Een eerste stap is het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Bij hen toetsen of ze zich herkennen in de probleemstelling en of ze een rol willen/kunnen vervullen in het veranderingsproces. Gezamenlijk met hen de vervolgstappen bedenken.
Op verschillende platforms (bijvoorbeeld Conceptueel Bouwen) worden hierin iniatieven genomen. Ook de Projectgroep DEPW neemt hier initiatieven in. Hier is duidelijk dat innovatie zich op meer moet richten dan alleen energiebesparing.

overlegplatform bestaandebouw

Download hier het rapport “Duurzaam Bouwen, werken en wonen na 2015” [pdf|2,2 Mb]

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Renovatie en onderhoud| Reacties uitgeschakeld voor BOUWEN VOOR DE TOEKOMST MEER DAN ALLEEN ENERGIEBESPARING

Je kunt niet meer reageren!