Bestaande Woning Bouw


De A2-stad

1 december, 2010 | door Martin Liebregts

Het economisch hart van Nederland beweegt van noord naar zuid en wordt gedragen door de Rijksweg A2 vanaf Amsterdam tot het zuidoosten van Brabant. Op dit moment vormt het de belangrijkste as in Nederland waarlangs de activiteiten zich in een rap tempo uitbreiden. Het is ook deze as waar de waardeontwikkeling van de woningen zich het snelst doet of heeft doen gelden. Aan de randen van Nederland, ver afgelegen van deze as, doet zich krimp voor, evenals in delen van Zuid-Holland. Het zijn gebieden waar de economische veranderingen en de eraan gekoppelde demografische ontwikkelingen grote invloed hebben op de woningmarkt en dus ook op de aanpak van de bestaande woningvoorraad. Grofweg bestaan er drie soorten regiomarkten:

De A2-stad als hart van Nederland, met zijn 2,5 à 3 miljoen inwoners en 1,2 à 1,3 miljoen woningen, heeft een sterk naoorlogs karakter. Het is een relatief jong gebied, dat de sporen van de moderniteit met zich meedraagt en ermee gepaard gaande uniformiteit. Het is juist deze zone die extra kwaliteitsaanpassingen van de bestaande woningvoorraad vraagt. Een kwaliteitssprong is hier vereist om het hoogwaardig potentieel aan arbeidskrachten een passende huisvesting te bieden.

Als je zo naar Nederland kijkt, dan zijn niet de problemen de leidraad voor de aanpassing van de bestaande woningvoorraad, maar de kansen. En die kansen en mogelijkheden verschillen sterk per gebied en dus ook de oplossingen.

Tot nu toe domineerde in Nederland nog te veel de discussie die zich in de Randstad afspeelde en zich het laatste decennium manifesteerde als een sociaaleconomisch vraagstuk, met extra belangstelling voor culturele integratie. In deze benadering bestaat de Randstad niet meer en valt uiteen in drie typen ontwikkelingsgebieden, die allemaal sterk van elkaar verschillen.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Voorraad| 3 Reacties »

3 Reacties op “De A2-stad”

  1. Reactie door: Frank Zuylen 1 december, 2010 om 13:24

    Deze benadering is wel erg kort door de bocht. Uitgangspunt in deze visie is de A2 als snoer waaraan de verstedelijking wordt aangehaakt. In feite is er al veel langer sprake van een soort verstedelijking al lang aan de gang. Zie de groei van plaatsen als Zaltbommel en Maarssenbroek en alle ontwikkelingen bij Utrecht en ‘s-Hertogenbosch. Het zijn echter wel allemaal ontwikkelingen los van elkaar. Van continuiteit in noord-zuidrichting is echter geen sprake. Dat kan ook moeilijk omdat de A2 het rivierengebied kruist. Doorontwikkelen daar kost hier immens veel geld vanwege de noodzaak van veel aanvullende infrastructuur voor de overbrugging van de rivieren en de beveiliging tegen overstromingen. Als er dan toch gezocht moet worden naar expansie van stedelijke agglomeraties zie ik meer in het versterken van de stedenbanden in landschappelijk homogene gebieden, zoals in Noord Brabant of Twente.

  2. Reactie door: Bart Vink 1 december, 2010 om 15:30

    Dit beeld past bij de ruimtelijk-economische dynamiek van de afgelopen 15-20 jaar. Maar ook bij de kracht van mn de oude handels-, cultuur- en kennissteden die nu ‘in’ zijn als creatieve en innovatieve centra in onze in hoge mate post-industriele samenleving, gedragen door stedelijke krachten. Denk aan A’dam, Utrecht, Den Bosch, maar ook Wageningen, A’foort! In aansluiting hierop de krachtige maakregio Eindhoven-ZOBrabant en het beeld is compleet! Dit past bij wat het kabinet eerder verwoordde inm de Structuurvisie Randstad: daarin werd de Randstad veel ruimer opgevat dan tevoren en focus gelegd op de krachtige A2- en in mindere mate de A1- en A4-assen. De positie van A’dam, maar ook van de andere krachtige motoren kwam daarin tot uitdrukking zonder de betekenis van Schiphol, onze twee grote havens en Den Haag als stad van recht, veiligheid en vrede te negeren. De grootste groeikracht in a’dam en elders langs A2 (en in mindere mate de A1 en de a4). Benutting van onze enige twee krachtige merknamen (Amsterdam en Holland) versterkt daarbij NL als geheel. Of Eindhoven dan als het ware A’dam-Zuid is of A’dam Utrecht- of Eindhoven-Noord doet niet zo zeer ter zake.

  3. Reactie door: Rene Miesen 1 december, 2010 om 22:27

    De notie van de A2 zone als gebied met een buitengewone economische groei is inderdaad niet nieuw, zoals Bart Vink in zijn reactie ook aangeeft. De duiding ervan en de bijbehorende rood-blauwe kaarten in onder andere Pieken in de Delta zijn bekend. Recent is bijvoorbeeld ook in de Gebiedsagenda Brabant het belang bepleit om de ruimtelijk-economische ontwikkelingen in deze zone zo goed mogelijk te geleiden. Het gaat ondermeer om het ontwikkelen van een robuust ruimtelijk raamwerk waarmee de economische ontwikkeling duurzaam kan worden geleid. Behoud van waardevolle landschappen die ook in deze zone voorkomen is daarbij inbegrepen. Maar ook de vraag welke aanpassingen nodig zijn om dit raamwerk optimaal te laten functioneren. Een opgave die het niveau van provincies als RO-autiriteit te boven gaat. Er zijn ook andere ruimtelijke concepten die de traditionele Randstad benadering ter discussie stellen, zoals het Mid-Size Utopia (de stedenband om de Randstad, van Breda tot Zwolle). Het wordt interessant hoe in de actualisatie van de Nota Ruimte met deze (nieuwe) perspectieven wordt omgegaan.