Bestaande Woning Bouw


Energieprestatievergoeding: vloek of zegen?

28 januari, 2016 | door Haico van Nunen

In januari is de energieprestatievergoeding (EPV) besproken in de Tweede Kamer. De diverse partijen hebben hun commentaren aan de minister kenbaar gemaakt en nu is het wachten op de reactie van de minister om te zien hoe het uiteindelijk toepasbaar wordt gemaakt. Maar waar wachten we eigenlijk op, en veel belangrijker, helpt het ons verder in de duurzaamheidsambitie (1)?

Even kort een toelichting op het EPV voorstel zoals dit er nu ligt (2). Een verhuurder mag een EPV in rekening brengen mits de woning aan drie criteria voldoet. Als eerste mag de energiebehoefte van de woning niet hoger zijn dan 30/40/50 kWh/m², waarbij de hoogte van de energiebehoefte bepalend is voor de hoogte van de maximale vergoeding. Dit stelt dus eisen aan de isolatiegraad van de woning. Vervolgens geldt een vaste norm van 15 kWh/m² voor warmtapwater. En tot slot moet de gezamenlijke energiebehoefte voor verwarmen, warmtapwater plus een norm van 25 kWh/m² voor consumptief energiegebruik, duurzaam worden opgewekt bij de woning (3). Als aan al die criteria wordt voldaan mag er een EPV van maximaal € 1,40 per m² gebruiksoppervlak per maand in rekening worden gebracht bij de huurder (4). Dit betreft dan een vergoeding buiten de huur om, die door de huurder aan de verhuurder wordt betaald.Maar waarom is een EPV nodig? Als we woningen energiezuinig maken dan zouden we hiermee de geldstroom die nu naar energieleveranciers gaat kunnen inzetten voor woningverbetering. Met name in de sociale huursector is er nauwelijks nog ruimte om huurverhoging toe te passen. Zeker niet na de aanpassing van de Woningwet vorig jaar, waarbij door passendheidstoets en de toewijzingsnorm de mogelijkheden voor woningverbetering sterk onder druk zijn komen te staan. Traditioneel gezien hangt de hoogte van een investering samen met de huurverhoging die doorgevoerd wordt. Indien er slechts beperkte huurverhoging mogelijk is, is de investeringsruimte voor kwaliteitsverbetering ook beperkt. Het omzetten van de energierekening naar een bijdrage buiten de huur zou die mogelijkheden wel bieden.

Maar daar zijn wel kanttekening bij te zetten. Veel huurders hebben recht op huurtoeslag. Bij een huurverhoging betalen zij dus niet het volledige bedrag zelf. Tot aan de eerste aftoppingsgrens gaat het hier over 65 cent van elke euro huurverhoging die ze als huurtoeslag terug krijgen. De EPV daarentegen is een vast bedrag buiten de huur en dus ook buiten de toeslagen om. Voor de zittende huurder veranderen de woonlasten niet. Hetgeen hij bespaart wordt via de EPV aan de corporatie vergoed (5). Zou dat in de huur verrekend zijn, dan kwam dat wellicht in aanmerking voor huurtoeslag. Zeker waar corporaties zich steeds meer moet toeleggen op mensen binnen hun doelgroep speelt de keuze tussen huurverhoging en EPV een belangrijke rol.

Aan de andere kant kan een EPV plannen mogelijk maken die anders niet mogelijk waren. Als voorbeeld een woning van 90 m² die in aanmerking komt voor de maximale EPV van € 1,40, levert per maand € 126,- op. In 40 jaar is dat ongeveer € 42.000,- (NCW) (6). Let wel dat is nog niet genoeg om op basis van het huidige aanbod een Nul-op-de-Meter renovatie uit te voeren. En NOM is wel wat je nodig hebt om gebruik te kunnen maken van een de energieprestatievergoeding. Op dit moment kan gepland onderhoud of renovatie worden uitgebreid door gebruik te maken van een EPV en zo zorgen dat de investering deels terug komt. Dit neemt niet weg dat je als corporatie nog steeds moet zorgen dat je de financiering rond krijgt, al maakt een EPV dit makkelijker om aan te tonen.

Een EPV faciliteert daarmee het realiseren van projecten met een duurzaamheidsambitie. Er komen geldstromen beschikbaar die anders niet beschikbaar zouden komen. Maar alleen voor projecten waar alles in één keer gebeurt. Juist vanuit betaalbaarheid en individualiteit zou je zelf willen bepalen in welk tempo die duurzame ambitie wordt ingevuld. Niet in een keer alles aanpakken en daarmee goede gebouwdelen weggooien (7) maar stap voor stap naar de stip op de horizon. In het huidige voorstel kun je dan geen gebruik maken van de EPV. Gelukkig heeft de minister aangegeven hier naar te willen kijken (8), zodat er geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen alles-in-één-keer en stap-voor-stap. Immers, de ambitie voor beiden is gelijk en de horizon ligt bij het jaar 2050.

Maar is de EPV nu een vloek of een zegen? Het is maar hoe je het bekijkt en wie je het vraagt. Het kan nieuwe deuren openen doordat plannen op een hoger kwaliteitsniveau gerealiseerd kunnen worden. Maar als de toepassing van de EPV beperkt blijft tot alles-in-één-keer oplossingen dan sluiten er weer andere deuren en creeërt daarmee maar één smaak. Hetzelfde geldt voor wel of geen huurverhoging. Met de EPV omzeil je je een huurverhoging. Maar bij een huurverhoging zouden de netto woonlasten van de huurder minder stijgen door de huurtoeslag dan bij toepassing van een energieprestatievergoeding, wat weer beter is voor de huurder. Eigenlijk is er behoefte aan EPV met maatwerk. Je kunt dan een deel in een huurverhoging stoppen en een deel in een EPV opnemen. Maar dan niet alleen voor een alles-in-één-keer, maar ook voor labelstappen. Een dergelijke flexibele toepassing van de EPV biedt echt kansen om stappen te maken richting de CO2 doelstellingen uit Parijs.
Het gaat erom dat je een betaalbare en duurzame woning krijgt, waar de individuele huurder zijn eigen keuzes kan maken. Bij de definitieve uitwerking van de EPV zal blijken of de wet hierin voorziet.


Bronnen:

(1) ‘Bouwen zonder uitstoot’ Haico van Nunen en Yuri van Bergen, kennisbank bestaandewoningbouw.nl, januari 2016
(2) Dossier energieprestatievergoeding
(3) De duurzaam opgewekte energie is gemaximaliseerd op 2500kWh + hulpenergie
(4) € 1,40 is de maximale prijs en verder zijn in het huidige voorstel diverse voorwaarden opgenomen
(5) Er wordt een verbruiksprofiel gehanteerd. Bij een genormeerd gebruik hoort een bepaald energieverbruik. Dat deel koop je als het ware af door middel van de EPV. Het kan dus zijn dat je alsnog een energierekening krijgt, maar het is ook mogelijk dat je geld terug krijgt.
(6) ‘Serie alles of niets’ – Haico van Nunen, kennisbank bestaandewonignbouw.nl 2015
(7) ‘Duurzaamheid het is maar hoe je het bekijkt (1) en (2)’ Haico van Nunen, kennisbank bestaandewoningbouw.nl, oktober 2015.
(8) ‘Notitie Energieprestatievergoeding voor labelsprongen’ 7-12-2015, Ministerie binnenlandse zaken.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Duurzaamheid, Kosten, Wonen| Reacties uitgeschakeld voor Energieprestatievergoeding: vloek of zegen?

Je kunt niet meer reageren!