Bestaande Woning Bouw


EPBD van rood naar groen

10 juli, 2008 | door Haico van Nunen

Auteur: Henk Hartman

Na de film ‘An Inconvenient Truth’ van Nobelprijswinnaar Al Gore, is er een flinke discussie losgebarsten over het milieu en duurzaamheid wereldwijd. Eenieder is er zich van bewust geworden wat voor effecten milieuvervuiling kan hebben op de maatschappij van nu en in de toekomst. Op internationaal tot regionaal niveau wordt gesproken over het verbeteren van de energetische kwaliteit van de bestaande woningvoorraad, het verlagen van CO2 emissies, duurzame energie etc. Nederland moet volgens het Kyoto Protocol in 2012 een CO2 reductie van 6% t.o.v. 1990 behalen, echter de centrale overheid heeft een doelstelling van 30% CO2 reductie in 2020 t.o.v. 1990 geformuleerd.

Doelstellingen vanuit Internationaal tot Regionaal niveauEnergieprestatie bij woningcorporaties

Binnen de Europese Unie nemen gebouwen ruim 40% van het totale energieverbruik en 30% van de totale CO2 uitstoot voor hun rekening. Woningcorporaties bezitten ongeveer 30% van de woningen in Nederland waardoor er een belangrijke opgave voor hen is weggelegd. Het investeren in het verbeteren van de energieprestatie van de bestaande woningvoorraad bestaat op dit moment meer uit losse experimenten dan uit systematisch beheer. Echter er zijn tal van bewegingen binnen de corporatiesector die de goede richting duiden. Dit komt mede door stimulerende maatregelen die de Europese Unie de verschillende lidstaten en dus indirect corporaties heeft opgelegd. Zo is de EPBD (Energy Performance of Building Directive) richtlijn ingevoerd, welke tot doel heeft o.a. woningcorporaties te stimuleren energetische verbetermaatregelen uit te voeren. Voor Nederlandse woningcorporaties betekent deze richtlijn dat zij vanaf 1 januari 2009 de plicht hebben voor elke woning een energieprestatie certificaat te bezitten. Het energieprestatie certificaat is een maat voor het energieverbruik van een woning, en dus relevant voor de woonlasten van de huurder. Er is alle reden voor woningcorporaties om het energieverbruik van hun woningvoorraad te kennen en, nog veel belangrijker, maatregelen te nemen om de energieprestatie te verbeteren.

Beleidsmatige en organisatorische oplossingen
Tussen de noodzaak en de daadwerkelijke uitvoering van het verbeteren van de energieprestatie van de bestaande woningvoorraad zit een bepaald gat. De sleutel voor het verbeteren van de energieprestatie van de bestaande woningvoorraad bij woningcorporaties ligt niet bij de techniek maar bij beleidsmatige en organisatorische oplossingen. Er moet een helder beleid geformuleerd worden waarbij rekening gehouden moet worden met de financiële consequenties voor zowel de huurder als verhuurder. In algemene zin kan gesteld worden dat een niet energiezuinige woningvoorraad een dure voorraad is voor zowel de verhuurder als de huurder. Immers door het stijgen van de energiekosten, met als gevolg stijgende woonlasten, komt de bereikbaarheid onder druk te staan. De totale woonlasten zullen bij ongewijzigd beleid over enkele jaren meer afhangen van de energieprijs dan van de huurprijs, als gevolg hiervan zal in een aanbiedersmarkt de energieprestatie onderdeel uit gaan maken van het zoekgedrag van een huurder. Door niet te investeren in energetische kwaliteitsverbetering kan de verhuurbaarheid in de toekomst onder grote druk komen te staan. Daarnaast worden door aanpassingen van het woningwaarderingstelsel aan de energieprestatie van woningen en de verwachte aanscherping van de huidige regelgeving (onder meer introductie minimum energieprestatie normen bestaande bouw) de huurinkomsten afhankelijk van de energieprestatie van woningen. Naast de financiële consequenties voor huurders/bewoners en de corporatie is er ook een maatschappelijk belang voor woningcorporaties. Er is een grote maatschappelijke aandacht voor het energieprobleem op internationaal tot regionaal niveau. Onder de huidige ontwikkelingen zal een corporatie aangesproken kunnen worden op haar maatschappelijke functie omtrent energieprestatie en de voorbeeldfunctie die zij hebben. Aangezien de bestaande woningvoorraad een groot onbenut energiebesparingspotentieel heeft, en hierdoor een grote invloed heeft op het milieu en klimaat, moet een corporatie investeren in het verbeteren van de energetische kwaliteit van de bestaande woningvoorraad. Voor een corporatie betekenen deze verbeteringen een verhoging van de technische kwaliteit van de voorraad en dragen bij aan het verbeteren van het comfort, veiligheid en de gezondheid van de woning.

Energieprestatie en strategisch voorraadbeleid
Het verbeteren van de energieprestatie van de bestaande woningvoorraad moet integraal worden opgepakt. Vanuit de strategie zal een lijn uitgezet moeten worden wat men met de toekomstige woningportefeuille wil bereiken. Door concrete doelstellingen te formuleren kan men vanuit het beleid en de organisatie de energetische kwaliteit van de bestaande woningvoorraad integraal verbeteren. De daarop volgende fase is het uitvoeren van de maatregelen om deze doelstellingen te kunnen behalen. Zonder het verwerken van energetische kwaliteit binnen het strategisch voorraadbeleid zal het integraal toepassen van maatregelen niet mogelijk zijn, de maatregelen zullen hierdoor ad hoc plaats vinden. Daadwerkelijk energetisch verbeteren ligt om deze reden bij beleidsmatige en organisatorische oplossingen. De vraag is echter hoe dit beleidsmatig en organisatorisch verwerkt kan worden. Het opnemen van energetische kwaliteitsverbetering binnen het strategisch voorraadbeleid speelt hierbij een essentiële rol.

Energieprestatie in het strategisch voorraadbeleid

Het aan de TU-Delft uitgevoerde afstudeeronderzoek [5Mb] zal ingaan op de vraag hoe een woningcorporatie energetische kwaliteitsverbetering van de bestaande woningvoorraad kan incorporeren binnen haar strategisch voorraadbeleid. Aan de hand van een ontworpen procesmodel zal ingegaan worden hoe dit op strategisch, tactisch en operationeel niveau mogelijk is.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Beheer, Duurzaamheid, Voorraad| Reacties uitgeschakeld voor EPBD van rood naar groen

Je kunt niet meer reageren!