Bestaande Woning Bouw


Helder zicht op kosten storingen

8 juni, 2007 | door Dyon Noy

Voor bewoners is een technische storing een bron van ergernis. Voor een corporatie veel ‘handling’ met op het oog relatief lage uitvoeringskosten. Ook een zogenaamde dissatisfier: goede dienstverlening leidt niet tot tevreden klanten, slechte dienstverlening leidt tot ontevreden klanten. Het lijkt dus niet eenvoudig om het management van de storingen hoog op de agenda te plaatsen.

Renovatie sociale woningbouw

Toch is er alle reden om aandacht te schenken aan dit zogenaamde service onderhoud. Met de benchmark ‘Reparaties’ behoudt Atriensis helder zicht op de kosten en de daarmee samenhangende bedrijfsvoering. De bandbreedte rondom het landelijk gemiddelde van ongeveer € 240 voor de herstelkosten per verhuureenheid is al aanzienlijk. De enorme marge tussen diverse corporaties van 0,7 tot 3,1 storing jaarlijks per verhuureenheid rondom het gemiddelde van 1,8 roept vragen op. Maar ook de managementkosten voor onder meer de intake, de administratie en het toezicht fluctueren enorm: van 6% tot 30% van de herstelkosten! Het beeld van de sturingsfilosofie varieert niet minder. Waar veel corporaties aannemers nog op regiebasis vergoeden zonder enige vorm van kwaliteitsmonitoring, werkt de voorhoede in de branche al met prestatiecontracten gekoppeld aan onder meer klanttevredenheidsmetingen.

Systeembouw jaren vijftig

De benchmark leert dat de wijze van aansturen veel bepalender voor de integrale kosten van het service onderhoud is dan de technische staat van de woningen. De diepgang van de benchmark leidt op een natuurlijke wijze tot diverse aandachtspunten en concrete verbeteradviezen. Denk aan het terugdringen van het aantal storingen, vermindering van de administratieve lasten, het professioneel contracteren en daarmee verlagen van de kosten per storing.

Besparingsmogelijkheden! 

Gemiddeld blijken corporaties op de kosten van het herstel en het management daarvan ongeveer € 60 per verhuureenheid te kunnen besparen. En dat zonder op de kwaliteit van de dienstverlening in te boeten. Voor een corporatie met 5000 verhuureenheden toch een jaarlijks extra budget van € 300.000 voor de kerntaken. De benchmark heeft inmiddels diverse corporaties aantoonbaar ondersteund bij een slimme aanpak van het management van het service onderhoud, bij het onder controle krijgen van de kwaliteit én bij een substantiële gelijktijdige kostenreductie.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Beheer, Kosten, Voorraad| Reacties uitgeschakeld voor Helder zicht op kosten storingen

Je kunt niet meer reageren!