Bestaande Woning Bouw


Oproep: Op zoek naar productinnovaties en projecten, die de toekomstige renovatie illustreren

10 oktober, 2007 | door Martin Liebregts

In het komende nummer van het vakblad “Renovatie” staat Componentrenovatie centraal. In het hier volgend artikel “Verbouwen à la carte” licht ik dit verder toe. Ik roep iedereen op die een bijdrage aan het menu kan leveren via deze weblog te reageren.

Verbouwen à la carte

krant component renovatie

Of het nu gaat om kleding, auto’s, tuinen of woningen, iedereen heeft zijn eigen behoeften en smaak. Om daar uitdrukking aan te geven, wordt de woning voorzien van meubels en specifieke afwerkingen om een gevoel van eigenheid uit te drukken. Ook het uiterlijk van de woning, de woninggrootte en het woningtype zijn niet voor iedereen gelijk. Decennia lang – vooral sinds de intrede van het Moderne Bouwen en de hoge verwachtingen ten aanzien van de maakbaarheid van de wereld – zijn er eindeloos uniforme rijtjeswoningen – eengezinswoningen en gestapelde woningen – gebouwd, waarbij de verschillen te typeren zijn als S, M, L en XL, maar het is wel een grijs pak. Nog steeds voert deze benadering in de uitbreidingswijken de boventoon. Het maakt bijna niet uit waar je bent. Niet alleen winkelcentra en de winkels vertonen overal grote gelijkenis, ook de woningen.
Het ligt in de bedoeling met de componentrenovatie voor de gewenste individualiteit, zowel qua kwaliteit als prijs, een antwoord te gaan geven. Vandaar de titel ‘Meerdere smaken met componentrenovatie’.
Op zich is er niets nieuws onder de zon. In de praktijk gebeurt het allang. Zogauw de architect, projectontwikkelaar en aannemer van het toneel zijn, begint de bewoner zijn eigenheid aan de woning binnen en buiten aan te brengen. De heren van (wel)stand zijn dan weg en de Gamma-cultuur neemt het over. Om deze praktijk meer kans op keuzemogelijkheden en op kwaliteit te geven, zal er maatschappelijk een passend aanbod moeten ko-men.
Hier pogen we de grenzen van de huidige mogelijkheden te ontdekken en aandachtspunten voor nieuwe ontwikkelingen te formuleren. Er moet een gevoel ontstaan dat meerdere smaken tot de mogelijkheden gaan behoren.

De dagelijkse realiteit

Pak de fiets en maak een tochtje door de stad of uitbreidingswijk van enkele jaren oud. De diversiteit van aan-, bij- en opbouwen is bijna onvoorstelbaar ingeval het om eigenaar-bewoners gaat. Iedereen probeert de ruimte om zich heen in bezit te nemen en te markeren met eigen beelden. Alvorens er vijftig jaren verstreken zijn, is alleen de oorspronkelijke kavelmaat nog te herkennen en onderwerp van studie voor stedenbouwkundige archeologen.
De kwaliteit van al deze inspanningen laat soms te wensen over. Bouwen is en blijft toch een vak. Schoonheid voert niet altijd de boventoon. De oorzaak is niet gelegen in het feit dat de bewoners niet van schoonheid houden, maar dat bij gebrek aan adequaat aanbod de vlucht in de eigen fantasieën kan worden genomen. Iedereen kan wel timmeren, maar is geen timmerman. Iedereen kan wel koken, maar is geen kok. Iedereen kan verbouwen, maar is geen architect of bouwer. De oplossingen die in de praktijk ontstaan, zijn uit armoede geboren.

Om de kwaliteit binnen bereik te krijgen van de bewoners zal er een breed aanbod moeten komen van samenhangende bouwdelen (componenten) die voorzien in een specifieke behoefte. Een dergelijk aanbod in combinatie met beeldkwaliteitsplannen op blok- of buurtniveau geeft het individueel woonperspectief nieuwe toekomst. De verrommeling kan plaats maken voor wonen op ‘stand’.

Veel smaken met zeven componenten

Op het moment dat het aanbod wordt samengesteld uit gestandaardiseerde producten en het maatwerk bestaat uit de aansluiting en de samenstelling van standaards, zijn de combinaties algauw eindeloos. Deze ontwikkeling is al geruime tijd te zien in de keukenbranche. Eenieder kan zijn eigen keuken samenstellen uit uiteenlopende onderdelen en op die manier er zijn eigen kleur, gezicht en functionaliteit aan geven.
Deze ontwikkeling begon met de keuken, breidt zich uit naar de badkamer en ook de geluiden rond dakopbouw en aanbouwen beginnen op muziek te lijken. Misschien wordt de woonboulevard steeds meer een WOON- EN BOUWBOULEVARD.
Door allerlei combinaties die vooraf beproefd zijn op maakbaarheid en kwaliteit, kan eenieder de kwaliteit realiseren die bij het individu past. In die zin is de vergelijking met de pizza nog niet zo gek. Door te variëren in bodem en beleg, zijn een scala aan smaken mogelijk.
Uiteindelijk kunnen kiezen tussen diverse kwaliteiten, met bijbehorende prijzen, wordt dan ook in de bouwsector mogelijk. Een dergelijke ontwikkeling zal op alle terreinen tot een continue innovatie leiden. De woning – grond, casco e.d. – is er al en het monopolie van het aanbod kan plaatsmaken voor ‘zinvolle’ marktwerking.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Bouwtechniek, Renovatie en onderhoud| 3 Reacties »

3 Reacties op “Oproep: Op zoek naar productinnovaties en projecten, die de toekomstige renovatie illustreren”

 1. Reactie door: Aleida Verheus 11 oktober, 2007 om 14:01

  …componenten….diverse combinaties…beeldkwaliteitsplannen….
  Dit raakt dicht aan een wens die ik al een tijdje koester. Wat is die wens? De AWV heeft het voornemen (zoals inmiddels veel corporaties) om de energieprestatie van de bestaande voorraad te verhogen. En waar begin je dan? Juist, bij het waar nodig en mogelijk isoleren van de gebouwen.
  Na-isolatie van m.n. portieketage-flats is in de afgelopen decennia regelmatig gedaan, vooral met behulp van hardschuim afgewerkt met (al dan niet pastelkleurig) stucwerk.
  Slechte detaillering bepaalt het beeld na jaren: druipstrepen, vuilophoping, scheurvorming. En, snelle conclusie-trekkers als we in Amsterdam wel zijn: “daar beginnen we dus niet meer aan”.

  Maar natuurlijk zijn er mooie voorbeelden en praktijken van materialen, kleuren en vormen die in combinatie met een goed isolatiepakket toegepast kunnen worden.

  Daar komen we bij mijn wens: een BEELDKWALITEITSKAART BUITENGEVELISOLATIE.
  Wie kan er een een mooi overzicht opstellen van alle ontwerpmogelijkheden voor de verschillende bouwstijlen, met informatie over technische bijzonderheden, kosten, en praktijkvoorbeelden?
  Dan kan ook deze kwaliteit als expliciete component ingebracht worden bij renovatieplannen en hoeven we elkaar niet meer te vermoeien met al dan niet genuanceerde standpunten.

 2. Reactie door: Rens Metz 12 oktober, 2007 om 13:56

  Start
  Projectcentrum Bouwinnovatie Hogeschool Utrecht

  De vraag van Aleida zou goed ingevuld kunnen worden door studenten en docenten van de HU in het kader van de oprichting van het Projectrum Bouwinnovatie. In het kort komt het erop neer dat de het Projectcentrum vragen uit de markt op het kennisdomein van het Kenniscentrum voor de Gebouwde Omgeving van de HU omzet in onderzoek- en onderwijsprojecten.
  Op dit moment fungeer ik in de opstartfase als intermediair tussen de het Projectbureau i.o. en het werkveld.Wanneer je interesse hebt in deze mogelijkheid neem dan met mij contact op.

  Er is een Flyer over dit initiatief in ontwikkeling waarvan hierbij de concepttekst:

  Bouw Innovatie – Design als Tool

  Utrecht is klaar voor het nieuwe bouwen! Bedrijven en Hoger onderwijs werken samen aan de uitdaging om een beter functionerende en toekomstbestendige woningvoorraad te realiseren, waarbij de vraag van de bewoner voorop staat. Dit gebeurt in verschillende innovatieve projecten met ruimte voor experimenten en toegepast onderzoek. Zo maakt Hogeschool Utrecht (HU) zich samen met Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) en bedrijven sterk voor de inzet van jong talent, voor praktijkgericht hoger onderwijs en aantoonbare resultaten.

  Utrecht heeft, net als zoveel grote steden, een bestaande woningvoorraad van onvoldoende kwaliteit. De vraag naar betaalbaar wonen is groot. Het is een uitdaging om de vele naoorlogse wijken van slechte kwaliteit snel en efficiënt aan te pakken. Een opgave met een grote maatschappelijke relevantie en actualiteit, denk bijvoorbeeld aan de inzet om probleemwijken in prachtwijken te veranderen. Het nieuwe bouwen vraagt van de bouwpartners radicale veranderingen. Transparantie bij een integrale procesmatige aanpak van alle betrokken disciplines; van planvorming, ontwerp, uitvoering tot onderhoud. Bouwen doe je samen. Hogeschool Utrecht staat midden in de Utrechtse samenleving en verzorgt de opleiding van ‘de bouwers van de toekomst’. Dat HU bijdraagt aan deze actuele uitdagingen was het afgelopen jaar o.m. zichtbaar in de expertmeetingen ‘Het Nieuwe Bouwen’. (zie http://www.expertmeetingshu.nl).

  Projectcentrum Bouw Innovatie (Pro-BI)
  Hogeschool Utrecht wil actief werken aan de vragen van bedrijven die ontstaan bij de verbetering van de bestaande voorraad woningen, herstructurering, het “nieuwe bouwen” en innovatie in de bouw. Daartoe wordt een projectcentrum opgezet dat de verbindende schakel vormt tussen de vragen uit de praktijk en de toepassing van kennis. Het projectcentrum Bouw Innovatie is gericht op het systematisch, structureel en duurzaam inzetten op kenniscirculatie, actieve vraagbeantwoording en het vormen van netwerken. Kortom de functie van “makelen en schakelen” tussen bedrijfsleven en onderwijs. Het projectcentrum wordt volgens een bedrijfsmodel opgezet en biedt ruimte aan langlopende projecten die de diverse onderwijsdisciplines doorkruisen.

  De kenniscentra
  Aansturing van het projectcentrum vindt plaats vanuit het kenniscentrum Gebouwde Omgeving (KGO) van de HU. Binnen de HU zijn de lectoraten direct aan kenniscentra verbonden. De kenniscentra vormen de thuishaven van toegepast onderzoek en geven richting aan de kennisontwikkeling binnen de Hogeschool en in de regio. In de projecten worden de vragen van de bedrijven beantwoord met de inzet van multidisciplinaire teams en methoden en technieken uit verschillende vakgebieden en kennisdomeinen. Het project zoekt een antwoord op de kennisvraag vanuit de lectoraten, de competentievraag van de studenten in verschillende fasen van hun studie en de praktijkvraag vanuit het bedrijf. Daarbij wordt de projectmethodiek ingezet die binnen de FNT de laatste jaren is ontwikkeld. De lectoraten ‘Nieuwe cultuur in de bouwketen’ en ‘Product design engineering’ sturen inhoudelijk en organisatorisch de toepassing van kennis in het Projectcentrum Bouw Innovatie.

  Wij zoeken bedrijven met goede opdrachten
  Wij zoeken vragen van MKB bedrijven die betrokken zijn bij de hiervoor omschreven uitdagingen. Samen met het bedrijf dat de vraag neerlegt – de opdrachtgever- wordt de projectdefinitie uitgewerkt en wordt vastgesteld welke studierichtingen bij de uitwerking van de vraag betrokken worden. De bedrijven die projecten uitvoeren in het Projectcentrum Bouw Innovatie, krijgen toegang tot het talent en de kennis die aanwezig is bij de HU. De kennisinfrastructuur wordt zo ingezet voor kennisvragen afkomstig uit het MKB. De samenwerking van HU en HKU geeft de combinatie creativiteit en techniek als een onderscheidend element bij de beantwoording van de vragen. Door vraagstukken multidisciplinair te benaderen in combinatie met de inzet van jonge mensen, ontstaan innovatieve oplossingen.

  Voorbeelden van projecten:
  Sneetje Huis – opdrachtgever Well Design / Metz Consult
  Lichtgewicht Casco – opdrachtgever Corus
  Gevelelementen – opdrachtgever Vereniging Esprit Huis
  Energieleverende woning – opdrachtgever Ecofys
  De ontwikkeling van een Bouwinnovatiemonitor en een Bouwcongres.

  Meer informatie:
  Hogeschool Utrecht – Projectcentrum Bouw Innovatie
  Mw. E.M. Eweg
  Postbus 182
  3500 AD Utrecht Erlijn.eweg@hu.nl Telefoon: 030 – 2388182

 3. Reactie door: Arno Hartgers 27 januari, 2008 om 20:09

  Beste mededenkers,

  Er zijn al jaren innovatieve oplossingen voorhanden om veelkomende problemen zoals vochtproblemen in- en aan op gevels, schimmels in slecht geisoleerde huizen, optrekkend vocht een halt toe te roepen !!
  De meeste experts komen alleen maar met gevelisolaties, betere HR-ketels, zonne-collectoren en warmteterugkoppelingsystemen.
  Er bestaan ook nog innovatieve coatings en membraansystemen met een zeer hoog probleemoplossend vermogen. Stop met het weggooien van geld door dure systemen, waar alleen de gevestige orde een belang in heeft om veel geld mee te verdienen !!
  Waneer geinterresseerd in oplossingen met een zeer hoog innovatief karakter en probleemoplossend vermogen, reageer op mijn reactie en stuur een email.

  Mijn motto is: Eenvoud siert de mens !