Bestaande Woning Bouw


Thuis oud worden met breedband

26 juni, 2007 | door Dyon Noy

De komende decennia stagneert de groei van de bevolking. De vergrijzing slaat hard toe. Het aantal ouderen -65 plussers- verdubbelt binnen afzienbare tijd van ruim twee tot vier miljoen. En ook de zogenaamde dubbele vergrijzing -80 plussers- stijgt exponentieel. Van de ouderen woont nu maar 6% in een verzorgings- of verpleeghuis. Ook van de 80 plussers woont slechts 18% in een verzorgings- of verpleeghuis. De overheid breidt de absolute capaciteit in de verpleeg- en verzorgingshuizen niet uit.

 Aanpasbaarheid woonomgeving

Ouderen wonen relatief vaak in een sociale huurwoning. Kopen was enkele decennia geleden minder gebruikelijk dan nu. De financi√ęle polsstok was er niet naar. Tegelijk valt op dat de verhuisbereidheid met het stijgen der jaren afneemt. Mensen willen oud worden in hun vertrouwde omgeving. Toename van zorgbehoefte leidt nu nog te vaak tot gedwongen verhuizing! Administratieve eigenaardigheden en de huisvesting bepalen nu nog te vaak het zorgaanbod. Niet de behoefte en de wens van de klant. Cruciale vraag is daarmee hoe de potentie van de bestaande voorraad optimaal te benutten om een antwoord op de vergrijzing te geven? Afhankelijk van inzicht en lokale omstandigheden geven corporaties nu al invulling aan dit vraagstuk. Denk aan allianties tussen corporaties en zorginstellingen: scheiding van wonen en zorg.

Scheiding of verweving wonen en zorg? 

De zorginstelling focust op zorgverlening en de corporatie op huisvesting. Denk aan de ontwikkeling van voorzieningen voor ouderen in buurten en wijken. Zorgsteunpunten en woonzorgzones. Denk aan technische ingrepen in bestaande woningen. Soms complexgewijs en in andere gevallen afgestemd op de individuele behoefte. Doelen zijn het faciliteren van het zelfstandig wonen door ouderen en aanpassing van de woning ten behoeve van zorg aan huis.

Seniorenwoning

Dé basis voor zorgverlening en welzijn is communicatie in de breedste zin van het woord. Oorzaken van het gedwongen vertrek uit de vertrouwde omgeving zijn nu nog vaak vereenzaming, te hoge kosten voor de frequente huisbezoeken van verzorgenden of allerlei medische registraties die niet thuis kunnen plaatsvinden. Hoe bouw je de eigen woning om tot virtueel verzorgingshuis met dezelfde veiligheid, wooncomfort en zorg als het traditionele verzorgingshuis?

Communicatie voorop 

De nadruk dient op communicatie te liggen. Een breedbandverbinding is absoluut vereist. Domotica, op afstand bedienbare webcams in alle vertrekken en een beeld-spraakverbinding verschaffen de communicatiemogelijkheden. Zo is de beeld-spraakverbinding niet alleen voor verzorgenden en artsen beschikbaar. Minder mobiele bewoner onderhouden hiermee hun sociale netwerk. En ook werkende kinderen met volle agenda’s kunnen vanaf elke plek in de wereld dagelijks een praatje met hun ouders maken.

 Huisvesting ouderen

Voor corporaties is het een uitdaging om in samenwerking met innovatieve thuiszorgorganisaties vorm te geven aan het langer zelfstandig wonen van huurders. Positief gevolg is dat verhuizing naar een zorg- of verpleeginstelling achterwege blijft. Of er is minimaal sprake van uitstel. Een betere benutting van de potentie van de bestaande woningvoorraad. Het beroep op de zorg vermindert en de kosten hiervoor dalen. En de bewoners? Die zijn de grote winnaars. Niemand wil de eigen vertrouwde omgeving verlaten als de zorgbehoefte toeneemt. Communicatietechnologie als basis om thuis oud te worden!

Aangepaste woonomgeving

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Doelgroep, Renovatie en onderhoud, Voorraad| Reacties uitgeschakeld voor Thuis oud worden met breedband

Je kunt niet meer reageren!