Bestaande Woning Bouw


De Regionale Woontafel

13 juni, 2007 | door Haico van Nunen

Auteur Hans Krabbe

Wat ging eraan vooraf?

Op 1 maart heeft de Regionale Woontafel regio Venlo een startbijeenkomst georganiseerd. Daarbij is afgesproken dat elke deelnemende partij een korte notitie schrijft waarin hij zijn visie op de regio verwoordt. Deze visies zullen vervolgens worden gebundeld tot een totaalvisie, waarna afspraken worden gemaakt om een en ander verder uit te werken in concrete actieplannen.
Een visie op de woningmarkt bevat zowel inhoudelijke als procesmatige elementen. Zonder in detail te gaan geven wij in deze notitie aan waar in dit opzicht belangrijke aandachtspunten liggen om tot een totaalvisie voor de regio te komen.

Wonen Helden
Niet alleen aandacht voor nieuwbouw

Het aantal nieuw te bouwen woningen is maar een klein percentage van de bestaande voorraad. Uiteraard is het van belang dat voldoende nieuwbouwwoningen gerealiseerd worden (differentiatie, toevoegen kwaliteit), maar ingrepen in de bestaande voorraad zijn minstens zo belangrijk. Bijvoorbeeld: hoeveel en welke woningen kunnen geschikt worden gemaakt voor een goede huisvesting van senioren, zodat deze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen? De relatie tussen nieuwbouw en bestaande bouw mag niet uit het oog worden verloren; grote aantallen nieuwbouwwoningen tegelijk op de markt brengen leidt tot verstoringen in de bestaande voorraad. Een goed woningmarktbeleid betekent op een integrale manier naar de markt kijken; nieuwbouw en ingrepen in de bestaande voorraad kun je niet los zien van de woonomgeving (voorzieningen, leefbaarheid, werkgelegenheid, infrastructuur etc.). Het lijkt erop dat op dit moment t√© veel aandacht uitgaat naar nieuwbouw en dit is te kort door de bocht (‚ÄúWie het geh√©√©l niet ziet, ziet het geheel n√≠et‚ÄĚ).

Een gedifferentieerd aanbod in kernen, wijken en buurten

Wat betreft de woningvoorraad, deze zou per kern, wijk en buurt zodanig van samenstelling moeten zijn dat inwoners binnen hun eigen leefomgeving een wooncarri√®re kunnen maken. Dat betekent zowel woningen voor starters, gezinnen en senioren. Een passende verdeling naar prijsklasse, type en eigendomsverhouding. Een evenwichtige bevolkingsopbouw bevordert immers de leefbaarheid. Het is niet wenselijk om eenzijdige leefgebieden te cre√ęren (bv buurten met te veel huurwoningen of buurten met te veel ouderen).

De markt is leidend

De markt vormt de basis voor investeringsbeslissingen. Woningmarktanalyses worden niet gehouden om ‚Äúin de la te verdwijnen‚ÄĚ. Je neemt mensen niet serieus als je onderzoeken houdt waar vervolgens niets mee gedaan wordt. De klant moet centraal staan en niet de mening van een partij als gemeente, corporatie, zorgorganisatie die zogenaamd wel weet wat goed is voor de samenleving. Voorkom paternalistisch denken.

Wonen Helden hanteert al een aantal jaren het instrument ‚ÄúDialoog met de vrager‚ÄĚ. Dat wil zeggen dat in nauwe samenspraak met de partijen/doelgroepen waar het in de samenleving om gaat, projecten tot stand komen. En dit cre√ęert draagvlak. De resultaten van deze ‚ÄúDialoog met de vrager‚ÄĚ leg je vervolgens naast de expertise van de betrokken marktpartijen. Deze partijen zijn namelijk degene die de investeringen bekostigen en hier wordt op gemeentelijk niveau nog wel eens aan voorbijgegaan. Het succes van de ‚ÄúDialoog met de vrager‚ÄĚ betekent dat de inhoud centraal komt te staan en niet de competentiediscussie. Het gaat om gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen en gezamenlijk successen delen. Er heerst op dit moment een ‚Äėnieuwbouwdiscussie‚Äô (waarom komen niet de gewenste aantallen op de markt?). Ga eens een stap terug en bekijk kritisch waar de behoefte het meest dringend is en w√°t deze behoefte dan is. Voorkom dat de aandacht alleen uitgaat naar (nieuwe) woningen; het gaat om leefbaarheid en dit begrip is ruimer dan alleen stenen!

Op een praktische manier prioriteiten stellen

De regio Venlo functioneert nog t√© veel als een zevental afzonderlijke gemeenten. Deze weten te weinig van elkaars situatie (sterkten en zwakten) en ontwikkelingen (kansen en bedreigingen). Informatie-uitwisseling tussen de verschillende partijen is noodzakelijk. Echter, informatie ligt op velerlei gebied op velerlei detailniveaus. Wil men voor de gehele regio prioriteiten kunnen stellen, dan zal deze informatieverzameling en ‚Äď uitwisseling volgens eenzelfde wijze tot stand moeten komen. Een manier om dit te doen is het voor elke kern, wijk en buurt hanteren van een format. In zo‚Äôn format kan dan over een aantal onderwerpen door de betrokken partijen in de verschillende gebieden informatie verzameld worden. Door voor elke kern, wijk en buurt dit in kaart te brengen heb je onderlinge vergelijkbaarheid. Dit zal dan de basis kunnen vormen voor de prioriteitstelling door de gezamenlijke gemeenten. Punt van aandacht: hou deze manier van werken praktisch en verzand niet in details met ‚Äútwee cijfers achter de komma‚ÄĚ. Dit mag geen langdurig proces worden. Met behulp van de formats worden stad en platteland op dezelfde manier in beeld gebracht. En kunnen zij dus leren van elkaars situatie, problematiek en ontwikkelingen. Een vraag die dan w√©l beantwoord moet worden: wie wordt verantwoordelijk voor dit traject?

Regiobelang gaat boven gemeentebelang

De aanpak in Parkstad heeft geleerd dat het voor individuele gemeenten (en de andere partijen) noodzakelijk is om hun eigen belang ondergeschikt te maken aan het regiobelang. Alleen dan kan de regio als geheel aan kwaliteit winnen. De situatie in Zuid-Limburg is weliswaar nijpender dan in Noord- en Midden-Limburg, maar het principe is hetzelfde. Het gehele proces om te komen tot een totaalvisie voor de regio Venlo moet berusten op gelijkwaardigheid tussen de betrokken partijen. Iedereen moet zijn zegje (kunnen) doen en men moet openstaan voor de visie, meningen en argumenten van anderen. Leren om ‚Äúde buitenwereld binnen te halen‚ÄĚ en niet uitsluitend vanuit de eigen gemeente of organisatie redeneren.

Werking van de Regionale Woontafel

De Regionale Woontafel mag g√©√©n discussieplatform worden waar geen concreet resultaat uit voortkomt. De eerste stap is het bundelen van de gezamenlijke visies en vervolgens uitwerken in actieplannen met tijdsplanning. ‚ÄúDe druk erop houden‚ÄĚ. En dit alles op basis van gelijkwaardigheid.

Op 1 maart waren 20 personen aanwezig bij de startbijeenkomst Regionale Woontafel. Hiervan waren er 9 aanwezig namens een gemeente. Dit geeft al aan dat we ervoor moeten zorgen dat √°lle betrokken partijen de verantwoordelijkheid nemen om 1. aanwezig te zijn of voor adequate vervanging te zorgen 2. duidelijke standpunten in te nemen en 3. knopen door te hakken. Het niet aanwezig (kunnen) zijn van partijen mag geen remmend effect op de voortgang hebben. Er kan geen sprake zijn van vrijblijvendheid. Op 1 maart waren de ‚Äėconsumentenorganisaties‚Äô zo goed als afwezig. En dit zijn nu juist de partijen die het dichtst bij de markt staan. Maak gebruik van de kennis van bijvoorbeeld wijk- en dorpsraden, bewonerscommissies, organisaties van ouderen, huurders, gehandicapten etc.

Het is noodzaak dat de Regionale Woontafel ook tussen de vier (?) jaarlijkse bijeenkomsten door blijft functioneren. Dit houdt in afspraken maken, verantwoordelijke partijen aanwijzen en monitoren of de voortgang erin blijft, de goede dingen gedaan worden en de dingen goed gedaan worden.

Download het Strategisch Plan Wonen Limburg
Dit plan geeft op hoofdlijnen weer waar Wonen Limburg voor staat. Wonen Helden is één van de zes vestigingen van deze organisatie. Het beleid van Wonen Helden zal zich binnen deze kaders afspelen.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Doelgroep, Kwaliteiten, Proces| Reacties uitgeschakeld voor De Regionale Woontafel

Je kunt niet meer reageren!