Bestaande Woning Bouw






Warmtewet: meer vragen dan antwoorden

14 mei, 2012 | door Dyon Noy

Het eerste voorstel voor de Warmtewet (toelichting, meest recente tekstdeel) is bijna tien jaar oud. Ook de beoogde invoeringsdatum van 1 januari 2013 staat alweer onder druk door de val van het kabinet. Maar dat invoering van de Warmtewet binnen afzienbare tijd een feit is, leidt weinig twijfel. Mogelijke consequenties voor woningcorporaties zijn fors.


Warmtewet

Doel van de Warmtewet is bescherming van verbruikers (lees huurders), die warmte verplicht afnemen van een leverancier (lees woningcorporatie). Vanwege die verplichte winkelnering hebben zij immers geen keuze en verdienen volgens de wetgever extra bescherming. Waartegen?

Drie zaken vormen de kern van de wet. Ten eerste een maximumtarief. Ten tweede minimumeisen aan kwaliteit van warmtelevering. Ten derde goede en transparante dienstverlening.

Anticiperen

De Warmtewet heeft grote gevolgen voor woningcorporaties. Enerzijds zijn er financi√ęle risico‚Äôs. Anderzijds forse administratieve lastendruk. Omdat vaststelling van de Warmtewet aanstaande is, dienen corporaties zich gedegen op de belangrijkste gevolgen voor te bereiden. Ofwel breng financiele risico’s en¬†administratieve gevolgen goed in kaart.¬† Uiteraard onder voorbehoud dat de Warmtewet in de huidige vorm¬†aangenomen wordt. In samenwerking¬†Albert Koedam (Albert Koedam consultancy) en Frans Lemmens (WonenBreburg) -twee volgers van de wet vanaf het eerste uur- stelde Atriensis¬†de notitie ‘Warmtewet: meer vragen dan antwoorden’ op als ondersteuning van corporaties bij de voorbereiding op de invoering. Regeren is vooruitzien.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Beheer, Duurzaamheid, Kosten| 6 Reacties »

6 Reacties op “Warmtewet: meer vragen dan antwoorden”

 1. Reactie door: Rob Leegwater 14 mei, 2012 om 17:06

  Niet meer dan anders, kan een lastige opgaaf zijn voor de leverancier. Een warmtekrachtkoppeling levert electra tegen een normaal tarief en de vrijwel warmte gratis, mist passief wordt gebouwd. Kan een lastige opgaaf zijn voor de afnemer of corporatie omdat de wet niet regelt wat ‘anders’ inhoud en of dat ook kan worden bijgesteld op basis van nieuwe inzichten. Hier heeft Samson niet goed over nagedacht. Maar als het elektriciteit netwerk kan worden geliberaliseerd kan dat ook met een warmte netwerk in dat geval kunnen we ook het overschot aan warmte terug leveren. De leverancier zal wel op zijn contract wijzen en pleiten dat hij daar geen rekening mee heeft gehouden. De corporaties kunnen beter het warmtenet overnemen, non profit, dat is goed voor de klant.

 2. Reactie door: Frank Zuylen 15 mei, 2012 om 12:55

  Ik ken de inhoud van de “warmtewet” niet. Maar wat ik uit het hierboven gestelde opmaak gaat het voornamelijk over energielevering. Er is echter ook nog zoiets als passieve energie, namelijk de warmte die een woning ontvangt door zonlicht. Hoe meer zonlicht op een gevel valt hoe lager de energiekosten van een gebouw kunnen zijn. Via ramen kan zonnewarmte het gebouw binnendringen.
  Het komt nogal eens voor dat door het oprichten van een nieuw gebouw een deel van de gevel van een bestaand gebouw ernaast in de schaduw wordt geplaatst: de duur van de bezonning neemt af en de energiebehoefte in het bestaande gebouw neemt dus toe.
  Het zou goed zijn dat er een wettelijke regeling komt die de energieschade lijdende partij recht geeft op een schadeloosstelling door de partij die het verlies veroorzaakt. Simpel te regelen: een meting van de bestaande toestand en een berekening van het verlies door vermindering van de passieve energie.

 3. Reactie door: René Verhoeven 22 mei, 2012 om 15:58

  We kennen de warmtewet wel en hebben het stuk van Atriensis eens goed doorgenomen. Complimenten voor de opbouw. Alle aspecten worden aangeraakt. Er zitten alleen een aantal storende misvattingen in zoals:
  ‚ÄĘ De Warmtewet richt zich op de bescherming van verbruikers tot een maximale aansluiting van 100 kW. Bij woningcorporaties gaat het om huurders maar ook eigenaren van koopwoningen die zijn aangesloten op een collectieve installatie waarvan de corporatie eigenaar is. Het betreft alleen de warmtelevering. Dus geen buiten de woning gekoeld CV-water voor koeling van ruimtes. Deze hoort in de opsomming op pagina 1 niet thuis.
  ‚ÄĘ Vergunningplicht pagina 4. Leveranciers dienen niet binnen 3 jaar maar binnen 2 jaar over een vergunning te beschikken. Dit om synchroon te lopen met de eerste monitoring van het financieel rendement door de Nma van vergunningplichtige leveranciers.
  ‚ÄĘ Uitzondering vergunningplicht pagina 4. Er zijn inderdaad 3 situaties te onderscheiden waarbij een leverancier niet vergunningplichtig is:
  o Als leverancier steeds warmtelevert aan ten hoogste 10 verbruikers tegelijk
  o Als leverancier op jaarbasis niet meer warmteleverd dan 10.000 GJ
  o Als leverancier zelf eigenaar en/of huurder (beheerder) van de gebouwen is waaraan warmte wordt geleverd.
  Deze 3 situaties gelden per leverancier niet per installatie. De 3 voorwaarden zijn of-voorwaarden, dus als 1 van de 3 voorwaarden is vervuld geldt er geen vergunningplicht.
  ‚ÄĘ Maximumprijs pagina 5. De warmtewet zoals deze nu voorligt en ook nog eens door Verhagen is bevestigd kent alleen een toetsing op maximumprijs door de NMa. De eerder opgenomen eis van een redelijk tarief of redelijke kosten zoals Atriensis dit noemt is definitief verlaten. Dit bleek niet nodig omdat onderzoek heeft aangetoond dat warmteleveranciers geen woekerwinsten maken. Verder bleek dit moeilijk uitvoerbaar. Er is wel in de Warmtewet een artikel opgenomen dat een 2 jaarlijkse toetsing van het financieel rendement mogelijk maakt. Voorlopig worden de rendementen echter alleen gemonitoord. Bij vergunningplichtige leveranciers dmv intensief toezicht bij niet-vergunningplichtige leveranciers signaal-gestuurd omwille van de uitvoerbaarheid.
  ‚ÄĘ Vergoeding voor levering van koude bij duurzame installaties (WKO) pagina 6. De negatieve toonzetting is storend. Er wordt gesuggereerd dat warmteleveranciers onterecht een vergoeding vragen voor de levering van koude terwijl omdat dit puur eigenbelang zou zijn. Koudelevering is niet alleen goed voor de balans in de bodem maar ook voor het klimaat (oververhitting) in de woning. Sterker nog zonder koeling is het bijna niet meer mogelijk om aan de bouwnormen te voldoen ten aanzien van temperatuuroverschrijding. Bewoners die in een goed geisoleerde woning leven zonder koeling ervaren dit elke zomer. Het is derhalve zeker redelijk om hier een vergoeding voor te vragen. Deze betreft overigens meestal een vastrechtvergoeding. Het verbruik wordt vaak niet in rekening gebracht, juist vanwege het positieve effect op de balans in de bodem.
  ‚ÄĘ Warmtemeting pagina 7. De warmtewet verplicht een leverancier om een warmtewisselaar en warmtemeting te plaatsen tenzij dit technisch onmogelijk of financieel onredelijk is. Dat zal voor blokverwamers veelal het geval zijn. Verhagen verwijst hier zelf naar in de brief aan de kamer van 28 november waarin hij de laatste vragen van de kamer beantwoord, waaronder deze. In dat geval moet er naar een ander praktische oplossing gezocht worden waarbij redelijkerwijs kan worden aangetoont dat de energielasten vallen binnen de maximumprijs van de Warmtewet.
  De reden waarom wij goed op de hoogte zijn van de warmtewet is het feit dat wij als TriSkill BV gespecialiseerd zijn in haalbare hapklare duurzame energie oplossingen. Dat geldt ook voor de facturatie, de factuurverwerking en klantenservice. Deze zal dadelijk moeten voldoen aan de warmtewet. Wij zijn hierop voorbereid en kunnen u een zeer scherpe totaal oplossing bieden. Mocht u hierin interesse hebben dan vernemen wij dat graag.
  Toine Priester & René Verhoeven
  TriSkill BV
  http://www.triskill.nl

 4. Reactie door: louis Hiddes 29 mei, 2012 om 16:09

  aandachtige lezers,

  Ik ben het met de heren van Triskill eens – bij de beoorsdeling van de warmtewet moet men wel in ogenschouw nemen, dat er al 7 jaaar wordt gewerkt aan consumentenbescherming voor wat betreft de warmtelevering aan consumenten – de gaswet en elektriciteitswet voorzagen hierin.
  dit was een heikelpunt en er waren vele ontvreden klanten – daarom heeft 2e kamerfractie van het CDA – Jan Ten Hoopen C.S. genomen in 2003 – het gewijzigde 7e voorstel Initiatiefwet is pas door Samson meegetekend.
  De uitwerking van een initiatiefwet vindt plaats middels een A.v.B. – dit heeft de Minister van EZ ondergebracht bij NMa/energiekamer.
  Bij het aanvaarden van de 7e ontwerp-initiatiefwet (september 2007) heeft de indiener Ten Hoopen gezegd dat het eenvoudiger is een Grondswetwijziging er door te krijgen, dan deze initiatiefwetontwerp.
  Nu mei 2012 zien wij licht aan de horizon en dat niet iedereen gelukkig is dat zal wel.
  Louis Hiddes
  To Realize Concepts B.V. / 2RC

 5. Reactie door: Olfert Winkelaar 4 september, 2012 om 16:27

  Ik ben het niet eens met de heren van Triskill als het gaat om het in rekening brengen van vastrecht voor koude bij een enkel WKO systeem. Het onderhoud, afschrijving en levering van energie wordt al betaald uit het vastrecht voor warmte. Immers, je betaald toch ook niet 2x wegenebelasting voor dezelfde auto?

  De NMa/energiekamer zou er goed aan doen de consument te beschermen tegen deze oneigenlijke praktijken onder verkeerde argumenten (“…Koudelevering is niet alleen goed voor de balans in de bodem maar ook voor het klimaat…”). Het “dubbel” in rekening brengen van vastrecht is maar voor √©√©n ding goed. De winst van de energiemaatschappij.

  Het zou anders zijn voor die leveringen waar het systeem dubbel (warmte en koude) is uitgevoerd en de afnemer 24/7, 365 de keuze heeft welke energiebron hij neemt.

  Olfert Winkelaar
  Particulier.

 6. Reactie door: Jan 12 januari, 2014 om 15:50

  Ik kan me voorstellen dat er een vastrecht voor koude in rekening wordt gebracht. Ik ben echter benieuwd naar de mening van de heren van Triskill (en anderen hier) over de hoogte van dit vastrecht. In mijn ervaring is deze 2 keer zo hoog als het vastrecht voor warmtelevering. Gezien de toegevoegde complexiteit van koudelevering tov alleen warmtelevering lijkt me dat niet gerechtvaardigd. Zie ook http://www.greenspread.nl/opinie/warmtewet-koudewet/