Bestaande Woning Bouw


woningvoorraad energieneutraal in 2050

10 augustus, 2010 | door Dyon Noy

Olie en gas raken op. Nieuw te bouwen woningen gebruiken binnen afzienbare tijd gelukkig al geen fossiele brandstoffen meer. De verlaging van de EPC naar nul¬†duldt geen ander perspectief. Duurzame energie vult de warmtebehoefte in. Grootste uitdaging ligt daarom bij de bestaande en door te exploiteren voorraad. Hoe groot is deze opgave?¬†Gemiddeld slopen corporaties [pdf|60Kb] volgens het CFV jaarlijks 15.000 woningen. In dit tempo resteren in 2050 nog steeds 1,8 miljoen van de huidige 2,4 miljoen woningen. Corporaties verkopen volgens datzelfde CFV ook gemiddeld 15.000 woningen per jaar. Nog steeds zouden daarmee in 2050 1,2 miljoen van de huidige huurwoningen in exploitatie blijven. Deze 1,2 tot 1,8 miljoen huurwoningen hebben op dat moment een gemiddelde leeftijd van 75 jaar! Hoe bereik je¬†voor dit ‚Äėhoogbejaarde‚Äô bezit overschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame energie [pdf|700Kb]?


Tijdshorizon

Cruciaal is de tijdshorizon. Momenteel¬†drukken corporaties¬†doelen¬†vaak uit als een verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Bijvoorbeeld in aantal te isoleren woningen. Of verbetering van energielabels. Of een percentage minder uit te stoten CO2.¬†Beter is het om niet de besparing ten opzichte van de huidige situatie, maar het einddoel als uitgangspunt¬†te fixeren. Daardoor zijn alle beslissingen van woningcorporaties ‚Äďook voor allerlei tussendoelen- te spiegelen aan dat gestelde einddoel. Pas deze energieambities in strategisch voorraadbeleid [pdf|138Kb] in.

Energievraag

De trias energetica schrijft voor dat eerst de energiebehoefte zo ver mogelijk moet worden teruggedrongen (stap 1). Hierna verzorgt duurzame energie de resterende warmtebehoefte (stap 2). Pas in laatste instantie komen fossiele brandstoffen in beeld (stap 3). De energievraag van de bestaande voorraad daalt de komende decennia verder door isolatie. Historisch gezien hobbelen bestaande woningen ongeveer twee decennia achter op nieuwbouw. Daarmee bedraagt rond 2030 de energiebehoefte van de gemiddelde woningvoorraad van heden ongeveer gelijk aan de nieuwbouwwoning van 2010. Daarmee nog steeds een behoorlijke vraag naar energie voor ruimteverwarming en opwarming van tapwater. Tegelijk is de verwachting is dat rond 2030 tot 2040 zowel aardgas als olie op raken.

Eindstation

Het jaar 2050 als tijdshorizon ligt voor de hand. Ook de VROM-raad schetst in Maak ruimte voor vernieuwing [pdf|465Kb] deze tijdshorizon. Stel niet alleen bij nieuwbouw, maar juist bij bestaande en door te exploiteren woningen het jaar 2050 vast als eindstation. Alleen nog maar CO2-neutraal woningbezit. Dus ook het hedendaagse door te exploiteren bezit van 1,2 tot 1,8 miljoen woningen met een leeftijd van 75 jaar op dat moment! Een bijzondere uitdaging met de nodige valkuilen. Hierdoor ontstaat een overzichtelijke termijn om een gedegen strategie uit te stippelen. Haalbaarheid van investeringen in duurzame energie is gebaat bij die lange termijn. Rendement op investeringen vereist langdurige en zekere afzet.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Kosten, Kwaliteiten, Renovatie en onderhoud| Reacties uitgeschakeld voor woningvoorraad energieneutraal in 2050

Je kunt niet meer reageren!